شمارهفتم - میزان 1396

در این شماره خواهید خواند:
- افزایش سه برابر تعرفه گمرکی پاکستان بالای محصولات افغانی، به سود تجارت دوکشور نمی باشد
- انتقال 40 تن میوه از طریق دهلیز هوایی به کشور هند
- بیست و پنجمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار شد