شماره چهارم - سرطان 1396

در این شماره خواهید خواند:
- رئیس جمهور کشور، از طریق ویدیو کنفرانس، مشکلات تاجران میوه تازه و صنعتکاران را استماع نموده، بخاطر حل آن هدایات لازم صادر کرد
- همکاری اتاق با سازمان بین المللی کار تدوین و انکشاف برنامه کشوری کار شایسته (DWCP)
- پروسیجرهای مغلق باید سهلتر و مرکز واحد خدمات گمرکی ایجاد گردد