شماره اول - حمل 1396

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر کبیر جمهوري اندونیزیا
- اتاق تجارت وصنایع افغانستان از شرکت نازو تقدیر به عمل آورد
- نشست مقدماتی کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادي افغانستان"، در اتاق برگزار شد

دریافت خبرنامه