شماره یازدهم - حوت 1395

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق و رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه با تجار قالین و وارد کنندگان موتر
- رئیس هیئت عامل اتاق با مشاور رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمود
- رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر سریلانکا در افغانستان ملاقات نمود

دریافت خبرنامه