شماره دهم - دلو 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نمایندگی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان گشایش یافت
- نشست نمایندگان سکتور خصوصی با سفیرکبیر جدید افغانستان در آسترالیا
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مشاور ملی مرکز  تجارت بین المللی و تاجران صادرکننده کشور

دریافت خبرنامه