شماره نهم - جدی 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رهبري اتاق با اعضاي سکتور خصوصی و نماینده وزارت امور خارجه کشور
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل
- نشست دو جانبه افغانستان و پاکستان پیرامون غنی سازي مواد غذایی

دریافت خبرنامه