شماره هشتم - قوس 1395

در این شماره خواهید خواند:
- همایش بزرگ "تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازي مواد غذایی"برگزار شد
- نشست رهبری اتاق با مسؤلین اتحادیۀ باربری افغانستان
- دوازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغان – امریکا برگزار شد

دریافت خبرنامه