شماره هفتم - عقرب 1395

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس رؤسای اجرائیوی افغانستان در کابل برگزار شد
- بیست و یکمین جلسۀ نوبتی ھیئت محترم مدیرۀ اتاق برگزار شد
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه شان

دریافت خبرنامه