شماره پنجم - سنبله 1395

در این شماره خواهید خواند:
- اعلامیه اتاق در مورد آتش سوزي مارکیت تخته فروشی برادران
- اولین قطار محموله تجارتی چین از طریق خط آهن وارد بندر حیرتان گردید
- اختطاف هاي اخیر باعث نگرانی شدید جامعه سکتور خصوصی کشور گردیده است

دریافت خبرنامه