شماره چهارم - اسد 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نشست اتاق مشترك افغانستان – ایران در شهر تهران برگزار گردید
- بیستمین جلسۀ نوبتی هیئت محترم مدیره اتاق برگزار شد
- تفاهمنامه همکاری مشترك میان اتاق و شورای توسعه تجارت خارجی تایوان به امضاء رسید

دریافت خبرنامه