شماره سوم - جوزا و سرطان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نزدهمین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان دایر گردید
- حمایت سکتور خصوصی هرات از موضعگیري اتاق پیرامون تعدیل قانون اداره امور مالیات
- اتاق خواهان تعدیل قانون اداره امور مالیات می باشد