پنجمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق و کنفدراسیون اتاق هاي تجارت و صنایع هندوستان تفاهم نامه همکاریهاي مشترك را امضا نمودند
- نشست عمومی اتحادیه ترانسپورت بین المللی جاده در جنیواي سویس دایر شد
- کنفرانس و نمایشگاه ملی زنان تجارت پیشه افغانستان دایر شد

دریافت خبرنامه

چهارمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- هئیت اتاق در برنامه آموزشی شیوه هاي پیشرفته مدافعه و رایزنی، اشتراك نمود
- اتاق بلخ کورس آموزشی زبان انگلیسی را دایر نمود
- ریاست دوره یی اتاق مشترك پاك – افغان به افغانستان تعلق گرفت

دریافت خبرنامه

سومین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق تجارت و صنایع افغانستان طرفدار رشد صنایع و تولیدات داخلی…
- اتاق در پنجاه و هشتمین جلسه کمیته اجرائیه اتاق تجارت و صنایع سارك اشتراك نمود
- کنفرانس به ارتباط محاسبه و تفتیش در کابل برگزار شد

دریافت خبرنامه

دومین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- حمله انتحاری و انفجار بزرگ در مقابل یکی از تاسیسات خارجی، خسارات هنگفتی را به شرکت تبسم وارد کرد
- اولین نمایشگاه کاریابی برای زنان در شهر کابل برگزار شد
- لابرتوارهاي آزمايش مواد نفتي در مرز اسلام قلعه افتتاح شد

دریافت خبرنامه

اولین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- سفیر نیجریه در پاکستان، با هیئت رهبري اتاق ملاقات نمود
- هیئت تجارتی اتاق در هشتمین گردهمآیی اتاق هاي جهان اشتراك نمودند
- تلاش افغانستان جهت شمولیت در سازمان بین المللی تجارت

دریافت خبرنامه

یازدهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- تفا همنامه همكاري مشترك ميان اتاق و انجمن صنعتكاران و تاجران افغان - ترك به امضاء رسيد
- برنامه انكشاف بازارهاي جديد براي افغانستان شروع به كار كرد
- نمايشگاه زنان تجارت پيشه برگزار گرديد

دریافت خبرنامه

دهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- ورکشاپ مشورتی بهبود سرمایه گذاری و سمینار مبارزه با فساد اداری در زون شمال دایر شد
- وزارت مالیه فیصله شورای اقتصادی وزیران را قبول ندارد
- اتاق تجارت و صنایع افغانستان تفاهم نامه همکاری های اقتصادی و تجارتی خود را با کنفدراسیون صنایع هندوستان، تجدید نمود

دریافت خبرنامه

نهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- ورکشاپ مشورتی به منظور ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری – زون غرب، در ‏شهر هرات برگزار شد
- حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان، دستاوردی دیگر از اتاق مشترک افغان – پاک
- آتش سوزی در یکی از مارکیت های تجارتی شهر کابل ده ها میلیون دالر خسارت وارد نمود

دریافت خبرنامه

هشتمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- فعالیت تأسیسات نظامی در پارکهای صنعتی، ضربۀ سنگین برای تولیدات داخلی می باشد
- پروژه نصب پایه ها در باغهای انگور به مبلغ یک میلیون دالر تصویب شد
- هشتمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغان – امریکا

دریافت خبرنامه

هفتمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- تعمیر اتاق تجارت و صنایع کندهار رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد
- اتاق تجارت و صنایع میز مدور به ارتباط فرصت های سرمایه گذاری یا بدیل اقتصاد قراردادی را دایر نمود
- عقب گرد افغانستان در جدول سهولت کاروبار تجارت و سرمایه گذاری

دریافت خبرنامه