بررسی نتایج کنفرانس ایکو در حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور جستجوی راه های مختلف، زمینه سازی تجارت و ترانزیت با کشورهای دیگر و بررسی نتایج نشست ایکو کنفرانس مطبوعاتی را با شرکت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم آذرخش حافظی معاون اتاق های سازمان ایکو، محترم الیاس عمر رئیس بنیاد همبستگی افغان – جرمن، محترم دکتور اصغر خیل منگل و تعدادی کثیری از تاجران، صنعتکاران و سایر اعضای سکتور خصوصی کشور و رسانه های ملی و بین المللی به روز سه شنبه 17 حوت 1395، در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

دریافت فایل


شماره دهم - دلو 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نمایندگی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان گشایش یافت
- نشست نمایندگان سکتور خصوصی با سفیرکبیر جدید افغانستان در آسترالیا
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مشاور ملی مرکز  تجارت بین المللی و تاجران صادرکننده کشور

دریافت خبرنامه

شماره نهم - جدی 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رهبري اتاق با اعضاي سکتور خصوصی و نماینده وزارت امور خارجه کشور
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل
- نشست دو جانبه افغانستان و پاکستان پیرامون غنی سازي مواد غذایی

دریافت خبرنامه

شماره هشتم - قوس 1395

در این شماره خواهید خواند:
- همایش بزرگ "تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازي مواد غذایی"برگزار شد
- نشست رهبری اتاق با مسؤلین اتحادیۀ باربری افغانستان
- دوازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغان – امریکا برگزار شد

دریافت خبرنامه

شماره هفتم - عقرب 1395

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس رؤسای اجرائیوی افغانستان در کابل برگزار شد
- بیست و یکمین جلسۀ نوبتی ھیئت محترم مدیرۀ اتاق برگزار شد
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه شان

دریافت خبرنامه


شماره ششم - میزان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت تجارتی افغانستان به کشور عربستان سعودی
- سکتور خصوصی خواهان همکاري بیشتر حکومت در جهت تشویق و توسعه تولیدات داخلی می باشد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلین اداره سایپ و جمعی از نمایندگان سکتور خصوصی کشور

دریافت خبرنامه


شماره پنجم - سنبله 1395

در این شماره خواهید خواند:
- اعلامیه اتاق در مورد آتش سوزي مارکیت تخته فروشی برادران
- اولین قطار محموله تجارتی چین از طریق خط آهن وارد بندر حیرتان گردید
- اختطاف هاي اخیر باعث نگرانی شدید جامعه سکتور خصوصی کشور گردیده است

دریافت خبرنامه

شماره چهارم - اسد 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نشست اتاق مشترك افغانستان – ایران در شهر تهران برگزار گردید
- بیستمین جلسۀ نوبتی هیئت محترم مدیره اتاق برگزار شد
- تفاهمنامه همکاری مشترك میان اتاق و شورای توسعه تجارت خارجی تایوان به امضاء رسید

دریافت خبرنامه

شماره سوم - جوزا و سرطان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نزدهمین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان دایر گردید
- حمایت سکتور خصوصی هرات از موضعگیري اتاق پیرامون تعدیل قانون اداره امور مالیات
- اتاق خواهان تعدیل قانون اداره امور مالیات می باشد

شماره دوم - ثور 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت رهبری اتاق با رئیس اجرائیه کشور به جمهوری مردم چین
- چهارمین نمایشگاه تولیدات پاکستان در شهر کابل برگزار گردید
- تصویب طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی یک اقدام مهم از سوی شورای عالی اقتصادی کشور