دومین مجمع عمومی اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (LEAD)

دومین مجمع عمومی اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (LEAD)، به تاریخ9 میزان 1394 در سالون کنفرانس های آن اداره برگزار شد.

در این جلسه 18 تن از زنان تجارت پیشه افغانستان اشتراک وزیده بودند و محترم خلق الدین شریفی مسؤل ثبت اتحادیه و انجمن های اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز به حیث ناظر در آن حضور داشت.

محترمه منیژه وافق معاون اتحادیه "لید"، اتحادیه را به معرفی گرفته گفت: "یک تعداد از زنان متشبث با همصدایی و سهمگیری فعال و همچنان دادخواهی در انکشاف اقتصادی زنان تلاش ورزیدند که این امر موجب جلب حمایت زنان تجارت پیشه از اتحادیه "لید" شد. متعاقباً  با مباحث و گردهمایی های متواتر قادر شدند تا اهداف، دورنما و ماموریت شان را شکل دهند."

خانم وافق همچنین تأکید کرد که ما تلاش می ورزیم تا شناخت درست مراجع ملی و بین المللی از سهمگیری فعال زنان در عرصه انکشاف اقتصادی در افغانستان، آگاهی زنان از حقوق اقتصادی شان نیز به وجود آید و دادخواهی برای تهیه فرصت های آموزش با کیفیت در عرصه اقتصادی زنان نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این اتحادیه، می باشد.
مسئولیت های هیئت مدیره و پروسه انتخابات هیئت مدیره نیز توسط رسول احسانی مسئول دادخواهی اتحادیه "لید" به سمع اشتراک کنندگان رسید، سپس 8 تن از زنان هر یک معصومه جعفری، زهرا جعفری، مریم یوسفی، ثناء صدیقی، پرورش اوریاخیل، ندیمه سحر، منیژه وافق و ذکیه جعفری برای هئیت مدیره خودشان را کاندید نمودند.

هریکی از کاندیدان متذکره به مدت 2 دقیقه خود شان را به معرفی گرفتند و سپس پروسه رأیدهی به شکل شفاف آغاز یافت.
در نتیجه معصومه جعفری با کسب 11 رأی، زهرا جعرفی با کسب 12 رأی، مریم یوسفی با کسب 13 رأی، ثناء صدیقی با کسب 12 رأی، پرورش اوریاخیل با کسب 10 رأی ، ندیمه سحر با کسب 16 رأی و منیژه وافق با کسب 16 رأی توانستند عضویت هیئت مدیره اتحادیه "لید" را به دست آورند و ذکیه جعفری با کسب 9 رأی نتوانست عضویت هیئت مدیره اتحادیه را به دست آورد.