دومین کنفرانس اجندای تشبثاتی ولایت هرات

به منظور آگاهی هر چه بیشتر فعالین سکتور خصوصی از نتایج کار کنفرانس اجندای تشبثات ولایتی هرات که در سال 1393 تدویر یافته بود، کنفرانسی به تاریخ 9 عقرب 1394 در تالار کنفرانس های اتاق تجارت و صنایع هرات برگزار گردید که محترم محمدآصف رحیمی والی ولایت هرات، محترم الحاج توفیق داوری معاون مالی و اداری هیئت عامل و محترم هاشم رسولی مدیر عمومی روابط بین الملل اتاق تجارت وصنایع افغانستان، مسؤلان ادارات محلی این ولایت، رئیس گمرکات وزارت محترم مالیه، رئیس، معاونین و اعضای محترم هیئت مدیره و هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع هرات، رؤسای اتحادیه ها، سرمایه گذاران و تاجران اشتراک ورزیده بودند.

محترم الحاج سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، روی کنفرانسی که سال گذشته در این رابطه تدویر یافته بود، نتایج آن کنفرانس و مشکلات موجود به تفصیل صحبت نمود. همچنان در این جلسه آقایان محمد نعیم رئیس برنامه اداره سایب، وکلای منتخب مردم در پارلمان، رئیس گمرکات وزارت مالیه، معاون هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان، نماینده شورای ولایتی و والی محترم ولایت هرات به نوبه خویش روی چالش ها و راه های بیرون رفت آن سخنرانی نمودند.

ضمناً به منظور داد خواهی وحل مشکلات مندرج در کتاب اجندای تشبثات ولایت هرات کمیته کاری متشکل از هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع هرات و رؤسای اتحادیه ها تشکیل گردید تا کمیته متذکره در همکاری با مقام محترم ولایت هرات آنچه را که در حیطه صلاحیت کاری اداره محلی ولایت میباشد در راستای حل آن اقدام و موضوعات متباقی را به مقامات ذیصلاح مرکز منعکس و پیگیری نمایند.

قابل ذکر است، اولین کنفرانس "اجندای تشبثاتی ولایت هرات" به منظور برجسته نمودن مشکلات و چالش هاییکه فرا راه سکتور خصوصی در بخش های مختلف کاری شان وجود داشت، بتاریخ 7 عقرب 1393 به ابتکار ریاست اتاق تجارت و صنایع آن ولایت و همکاری مالی اداره سایپ در تالار ستار آسیا هرات تدویریافته بود.

در آن کنفرانس، فعالین سکتور خصوصی در 14 گروپ کاری از بخش های مختلف، چالش هایی را که فرا راه فعالین سکتور خصوصی در ساحه کاری شان قرار داشت تو ام با راهکارهای بیرون رفت آن به شکل تحریری بر شمرده و در یک رساله تحت عنوان "اجندای تشبثاتی ولایت هرات" به چاپ رسانیدند که این رساله توسط مسئولان محترم اتاق تجارت وصنایع افغانستان و اداره محترم سایب به محترم کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری وقت سپرده شد.

در پایان کانفرانس، اجندای ولایتی تشبثات هرات که به شکل کتاب چاپ شده بود برای اشتراک کننده گان کنفرانس توزیع گردید و همچنان محترم والی ولایت هرات تعهد نمودند تا با همکاری کمیته کاری فوق الذکر در زمینه رفع چالش ها و مشکلات موجود که فرا راه سکتور خصوصی ولایت هرات قرار دارد همکاری همه جانبه نمایند .