اتاق کابل اتاق بازرگانی و صنایع استان خراسان شمالی ایران تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی به امضا رسانیدند

اتاق تجارت و صنایع کابل و اتاق بازرگانی و صنایع خراسان شمالی ایران تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی به منظور تقویت و توسعه بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی میان ولایت کابل و استان خراسان ایران و به منظور تامین منافع دو جانبه شرکت ها، تشبثات، سازمانها و تاجران دو کشور، با حضور داشت هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاریخ 29 میزان 1394 در کابل به امضا رسانیدند. این تفاهم نامه توسط محترم محمد صمدی رئیس اتاق خراسان شمالی و محترم عبدالحسیب رحیمی مسئول هیئت عامل اتاق کابل به امضا رسید.

به اساس این تفاهم نامه طرفین به موارد ذیل توافق نمودند:

1-     تقویت همکاری بین شرکت ها، تشبثات، سازمان ها و تاجران ولایت کابل و استان خراسان ایران به منظور توسعه روابط تجارتی و اقتصادی دو کشور؛

2-     تبادله معلومات مربوط به وضعیت اقتصادی و سایر معلومات مورد نیاز در بازارهای دو کشور؛

3-     برگزاری سمینارها، مجالس مذاکرات دوستانه (سمپوزیم ها)، کنفرانس ها، و همایش ها در تفاهم و همکاری نزدیک با اتاقهای تجارت مرکزی و ملی دو کشور؛

4-     برگزاری نمایشگاه های ویژه و تسهیل آوری اشتراک وسیع شرکت های افغان و ایرانی در این نمایشگاه ها؛

5-     حل و فصل منازعات ناشی از معاملات تجاری بین تاجران دو طرف از طریق توافق، مصالحه و حکمیت با معیارهای بین المللی؛

6-     رفع موانع موجود فراروی گسترش تجارت دو جانبه با مشوره یکدیگر؛

7-     جلب سرمایه گذاری های مشترک؛

8-     تسهیل اخذ ویزه از نمایندگی های سیاسی دو کشور برای تاجران و سرمایه گذاران افغان و ایرانی از طریق اتاق های مرکزی و ملی دو کشور؛

9-     همکاری در حل مشکلات ترانزیتی شرکت های لوجستیکی و بارچالانی در مرزهای دو کشور؛

10-  رعایت و احترام به تمامی میثاقها وکنوانسیون های بین المللی مربوط فعالیت های اقتصادی که کشورهای مطبوع شان متعهد به آنها می باشند؛

11-  تلاش برای ایجاد کمسیون های تجارتی مشترک، شورا های تجارتی مشترک و اتاقهای تجارت مشترک میان دو ولایت؛