اتاق و اداره حرکت نشستهای آگاهی دهی و مشورتی با سکتور خصوصی و جامعه مدنی هرات برگزار نمود

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حرکت نشستهای آگاهی دهی در مورد فعالیت های این دو اداره برای بهبود محیط تجارت و سرمایه گذاری در کشور و مشوره با نماینده های جامعه مدنی، رسانه ها و دانشگاهیان ولایت هرات و همچنان سکتور خصوصی به صورت جداگانه در هرات، برگزار نمود.

در این نشست موضوعات زیر مورد بحث گرفت:

  • معرفی پروژه ها و فعالیت های فعلی اداره حرکت و ادامه فعالیت های حرکت بعد از 2015؛
  • زمینه های همکاری میان اداره حرکت و جامعه مدنی و همچنان سکتور خصوصی روی مسایل اصلاحات تجارت و سرمایه گذاری؛
  • فعالیت های مشترک اتاق و اداره حرکت در مورد اولویت های بخش خصوصی برای اصلاحات در پیوند به نشست مقامات بلند پایه حکومتی افغانستان و همکاران بین المللی که قرار است در سپتمبر2015 در کابل برگزار گردد؛
  • نقش جامعه مدنی، رسانه ها و دانشگاهیان در تسریع اصلاحات محیط تجارت و سرمایه گذاری در این ولایت؛

نشست با جامعه مدنی با اشتراک هیئت رهبری اتاق هرات، اساتید دانشگاههای هرات، روسای نهادهای مدنی، دانشجویان و فعالین مدنی )در مجموع 60 اشتراک کننده(، به تاریخ 24 اسد در هوتل بین المللی تجارت هرات، برگزار شد.

در این نشست محترم الحاج سعد خطیبی رئیس هیئت مدیره اتاق هرات، ضمن برشمردن اهمیت و نقش جامعه مدنی در آوردن اصلاحات و تغییرات در جامعه، از ایشان خواست تا در حمایت از اقتصاد کشور نیز تلاش نمایند. ایشان از سمیناری با اشتراک گسترده جامعه مدنی که قرار است بزودی در هرات برگزار شود، نام برد و از تمامی فعالین مدنی، اساتید پوهنتون ها و دانشجویان تقاضا نمود تا در این سمینار اشتراک نمایند.

محترم هاشم رسولی مسئول روابط عامه اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد نقش جامعه مدنی در آوردن تغییرات ملموس اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه صحبت نمود. آقای رسولی از جامعه مدنی خواست تا از توانمندی قلمی خود برای ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی استفاده نمایند تا از این طریق ضمن رشد سرمایه گذاری، هزاران فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.

آقای رسولی از پروژه های مشترک اتاق و اداره حرکت همچون همایش ملی اقتصادی که در ماه فبروی 2015 در کابل برگزار شد و نتیجه آن 11  اولویت سکتور خصوصی بود که به کنفرانس لندن پیشنهاد شد ،و پروژه موفق مرکز حل منازعات تجارتی که در 30 جون 2015 در کابل تاسیس شد، نام برد و از اداره حرکت خواست تا همچون پروژه هایی را در ولایت هرات نیز روی دست گیرد.

سپس محترم جواد جویا رئیس ارتباطات استراتیژیک اداره حرکت پریزینتیشنی حاوی 8 هدف عمده اداره حرکت در راستای آوردن تسهیلات در محیط تجارت و سرمایه گذاری در کشور و 36 پروژه آن اداره که از سال 2009 تاکنون در جریان است، معرفی نمود. ایشان از اصلاحاتی که در عرصه ثبت و توزیع زمین، اصلاحات در نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد اداری و نقش سکتور خصوصی در راستای محو فساد و سایر تغییرات ملموس در محیط تجارت در کشور که یقیناً متاثر از این پروژه ها هستند، یادآور شد.

در ادامه نشست، اعضای جامعه مدنی بحث و گفتمان آزاد داشتند و نظریات، پیشنهادات و خواسته های خود را مطرح نمودند که به هر یک از طرف رهبری اتاق هرات، نمایندگان اتاق افغانستان (هر یک هاشم رسولی مسئول روابط عامه  و محترم نبی حکیمی مسئول روابط با اتاق های ولایتی) و محترم جواد جویا از اداره حرکت پاسخ ارائه شد.

نشست با سکتور خصوصی به تاریخ 25 اسد صورت گرفت که 70 تن از فعالین سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند. در این نشست اعضای هیئت مدیره اتاق هرات، محترم اسودی رئیس اقتصاد ولایت هرات و سخنگوی مقام ولایت هرات نیز حضور داشتند. محترم الحاج سعد خطیبی ضمن تشکری از نمایندگان سکتور خصوصی هرات در توسعه این ولایت، به اهمیت برگزاری همچون نشست ها در راستای آشنایی و مشوره دهی برای بهبود و توسعه اقتصاد ملی هرات و در مجموع در سطح کشور، تاکید نمود.

محترم رسولی از پروژه های مشترک اتاق و اداره حرکت همچون همایش ملی اقتصادی که در ماه فبروی 2015 در کابل برگزار شد و نتیجه آن 11  اولویت سکتور خصوصی بود که به کنفرانس لندن پیشنهاد شد ،و پروژه موفق مرکز حل منازعات تجارتی که در 30 جون 2015 در کابل تاسیس شد، نام برد و از اداره حرکت خواست تا همچون پروژه هایی را در ولایت هرات نیز روی دست گیرد.

سپس محترم جواد جویا رئیس ارتباطات استراتیژیک اداره حرکت پریزینتیشنی حاوی 8 هدف عمده اداره حرکت در راستای آوردن تسهیلات در محیط تجارت و سرمایه گذاری در کشور و 36 پروژه آن اداره که از سال 2009 تاکنون در جریان است، معرفی نمود. ایشان از اصلاحاتی که در عرصه ثبت و توزیع زمین، اصلاحات در نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد اداری و نقش سکتور خصوصی در راستای محو فساد و سایر تغییرات ملموس در محیط تجارت در کشور که یقیناً متاثر از این پروژه ها هستند، یادآور شد.

به ادامه نشست، نمایندگان سکتور خصوصی از فرصت گفتگوی آزاد استفاده نموده و نظریات و مشوره های خود را در راستای حل مشکلات موجود به نمایندگان اداره حرکت و اتاق شریک ساختند که به هر یک، از طرف اداره حرکت و اتاق پاسخ ارائه شد.