اتاق برای 200 خانواده آسیب دیده از جنگ دانگام، مواد اولیه کمک نمود

اولین کاروان از مواد کمکی سکتور خصوصی افغانستان به ولایت کنر رسید و برای 200 خانوده از آسیب دیدگان جنگ ولسوالی دانگام که به اسعد آباد مرکز این ولایت آواره گردیده بودند، توزیع شد.

این مواد اولیه به ارزش دو میلیون افغانی که شامل (یک بوری آرد، یک بوری برنج، یک قطی روغن و کمپل) می باشد، تحت نظر هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری شرکت محترم حبیب گلزار برای آسیب دیدگان جنگ اخیر دانگام، توزیع گردید.

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق که جهت توزیع مواد کمکی در رأس هیئتی به مرکز ولایت کنر سفر نموده بودند، در مورد مشکلات بیجا شدگان جنگ اخیر دانگام گفت: "جنگ اخیر دانگام که در حدود سه هفته قبل از سوی طالبان پاکستانی یا طالبان دو طرف خط دیورند بالای باشندگان ولسوالی دانگام که قبلاً در مقابل طالبان دست به قیام زده بودند، آغاز شده است.  این جنگ باعث تلفات جانی و خسارات سنگین مالی به مردم ملکی آن مناطق گردیده است که از آنجمله ده ها خانه توسط طالبان به آتش کشیده شده و هزاران نفر که در حدود 600 خانواده می شوند به ولسوالی های شیگل، کرهالی، اسمار، چغه سرای شهر اسعد آباد و مرکز ننگرهار آواره شده اند. این آواره ها به جز لباس تن خود دیگر هیچ وسایلی نداشتند، در بدترین وضعیت بسر می برند."

آقای الکوزی افزودند: "به اساس تقاضای هیئت رهبری اتاق از تاجران ملی و اعضای جامعه سکتور خصوصی برای کمک به آسیب دیدگان جنگ دانگام، شرکت محترم حبیب گلزار در اولین فرصت برای 200 خانواده مواد اولیه کمکی را تهیه نمودند که تحت نظر شخص خودم و هیئت مدیره اتاق کنر، والی محترم کنر و نماینده محترم شرکت حبیب گلزار به خانواده های آوره شده از جنگ دانگام توزیع گردید. و به همین تریب محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق برای 100 خانواده کمپل و محترم الحاج عتیق الله مؤمن زاده رئیس هیئت مدیره اتاق ننگرهار و گروپ کمپنی های مؤمن 100 کارتن روغن را برای آواره گان این جنگ تهیه نموده اند که توزیع خواهند نمود."

همچنان محترم الکوزی از افتتاح حساب بانکی خاصی برای آسیب دیدگان جنگ دانگام یادآوری کرد. به گفته ایشان تا کنون حدود 15000 دالر از سوی تاجران و اعضای سکتور خصوصی به این حساب پول واریز شده است. الکوزی متذکر شد؛ با آنکه بیشترین کمک از سوی اتاق به آسیب دیدگان جنگ دانگام صورت گرفته و در آینده نیز این کمک ها ادامه خواهند داشت، اما وی  تأکید کرد که نیازمندی آوارگان جنگ دانگام بسیار زیاد بوده و باید کمک های بیشتری از سوی نهاد مختلف دولتی و غیر دولتی به خصوص جامعه سکتور خصوصی افغانستان به آنان صورت گیرد.

قابل ذکر است، باشندگان مناطقی از ولسوالی دانگام ولایت کنر چندی قبل در مقابل طالبان دست به قیام زدند که این امر باعث خشم آنان گردید و در نتیجه حدود سه هفته قبل طالبان دوطرف سرحد که تعدادشان نزدیک به 2000 نفر می رسید دست به حمله گسترده یی بالای این مناطق زدند. در نتیجۀ این جنگ و مقامت مردم محل، باآنکه تلفات جانی به هر دوطرف وارد گردید، اما به باشندگان این مناطق خسارات هنگفت مالی وارد گردید و در نتیجه ده ها خانه از طرف طالبان به آتش کشیده شده و صدها خانواده به مناطق دیگر آواره شدند.