محصلان انستتیوت اداره وحسابداری پکتیا دومین دور کارآموزی خودرا در اتاق آنولایت به پایان رسانیدند

ده تن از محصلان انستتیوت اداره وحسابداری ولایت پکتیا بعد از سپری نمودن یک ماه دوره کار آموزی شان در بخش های مختلف اداری در اتاق تجارت و صنایع آن ولایت، دوره کارآموزی خود را موفقانه به پایان رسانیدند.

در محفلی که به این مناسبت در اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا تدویر یافته بود، محترم سید عباس گردیز ی رئیس هیئت مدیره، محترم داکترعبدالنصیر علمیار  مدیر عامل، و تعدادی از اعضای هیئت مدیر ه  اتاق تجارت و صنایع پکتیا و محترم احمدشاکر احدزوی آمرعمومی تعلیمات تخنیکی ومسلکی  آن ولایت اشتراک ورزیده بودند.

آقای احمد شاکر احدزوی،  ازهمکاری  همیشگی اتاق پکتیا به خاطر پذیرش محصلان این انستتیوت جهت گذراندن دوره کارآموزی در دیپارتمنت های مختلف اتاق، اظهار  قدر دانی و سپاس نموده و خواستار همکاری های بیشتر برای دوره های بعدی کار آموزی  محصلان انستتیوت ادراه وحسابداری ولايت پکتیا گردید.

محترم داکترعبدالنصیر علمیار  مدیر عامل  اتاق تجارت و صنایع پکتیا، فعالیت نهادهای مختلف تحصیلات عالی خصوصی را در شرایط فعلی کشور یک امر نیک و نیاز جدی براي آينده روشن افغانستان خوانده گفت: "تأمين رفاه عامه، ثبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك كشور عمدتاً رابطه مستقیم با زير ساختارها، از بين بردن فساد در ادارات و تامين امنيت دارد و همچنان حمايت و رشد نهاد هاي تحصيلي خصوصي و دولتي از نياز هاي اوليۀ يك كشوری محسوب می شوند كه اکثریت جمعيت آن در فقر و بي سوادي بسر ميبرند."

آقای علمیار، مشخصاً به محصلانی که دوره کارآموزی خودرا در اتاق  پکتیا سپری می کنند به خصوص محصلان انستتیوت اداره وحسابداری ، وعده همکاری های بیشتر و همیشگی را در امر کارآموزی شان سپردند.

در اخیر محفل به آنعده از محصلانی که دوره کار آموزی خودرا با موفقیت به پایان رسانیده بودند تصدیق نامه هایی از جانب مسئولان اتاق  پکتیا تقدیم گردید.