کمک صندوق سخاوت اتاق و تاجران خوست به مهاجرین وزیرستان

به اساس پالیسی همیشگی و انسان دوستانه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اینبار نیز از منبع صندوق سخاوت اتاق به ارزش 30.000 دالر امریکایی مواد خوراکی از قبیل: آرد و روعن را به آنعده از مهاجرین وزیرستانی که در ولایت خوست اسکان داده شده اند و شدیداٌ به کمک نیاز دارند، توزیع نمود.

توزیع کمک های صندوق سخاوت اتاق تحت نظر هیئت باصلاحیت اتاق محترم الحاج امانت خان ذمه وار سرمفتش مالی و اداری اتاق، محترم شاه باز خان گربز رئیس هیئت مدیره اتاق خوست و معاونین ایشان، محترم نواب امیرزی مدیر عامل و فیض آقا مدیر مالی و اداری اتاق ولایتی خوست به تاریخ 27 سرطان سالجاری آغاز و الی 4 اسد 1393 در حضور رسانه ها ادامه داشت.

به همین ترتیب قبل از این نیز، کمک های قابل ملاحظه ای به ارزش مجموعی 80.000 دالر امریکایی از قبیل خیمه و مواد اولیه توسط تاجران ولایت خوست به همکاری اتاق آن ولایت به مهاجرین وزیرستانی توزیع گردید. شرکت ها و تاجران ذیل در این کمک بشردوستانه سهم داشتند که قرار ذیل می باشد:

1-   شرکت های محترم حسام لمتد و افغان شرکت به تاریخ 5 سرطان 1393 به ارزش 50 هزار دالر، خیمه و مواد اولیه؛

2-   کمکFC  گروپ (کوپراتیف ها) به مبلغ 8.000 دالر امریکایی به تاریخ 5 سرطان 1393؛

3-   شرکت محترم پیر سلیم شاه به تاریخ 22 سرطان 1393 به ارزش 12.000 دالر، اجناس و مواد اولیه؛

4-   محترم شاه باز خان گربز رئیس هیئت مدیره اتاق خوست به تاریخ 5 جوزای 1393 به ارزش 10.000 دالر، مواد اولیه.

قابل ذکر است، در اثر عملیات هایی که در سالجاری از سوی نیروهای نظامی پاکستان در مناطق وزیرستان صورت گرفت، بیش از هفتاد هزار نفر از ساکنان آن مناطق به ولایت خوست مهاجرت نمودند. این مهاجرین که در بدترین وضعیت بسر می برند، شدیداً به کمک نیاز دارند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری سکتور خصوصی کشور  در حد توان تلاش نمود تا کمک هایی را در ماه مبارک رمضان تهیه نموده و به مستحقین و نیازمندان آن توزیع نمود.