سنگ تهداب تعمیر اتاق کاپیسا گذاشته شد

سنگ تهداب تعمیر اتاق تجارت وصنایع ولایت کاپیسا، طی مراسمی به تاریخ 5 سرطان 1393 توسط محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان درحالی گذاشته شد که محترم عزیزالرحمان تواب معاون والی ولایت کاپیسا و تعدادی از روسای ادارات دولتی وغیر دولتی آن ولایت، محترم الحاج توفیق داوری معاون هیئت عامل اتاق، اعضای هیئت مدیره اتاق ولایت کاپیسا و جمعی از تاجران وسرمایه گذاران حضور داشتند.

محترم الکوزی در مورد ضرورت اعمار تعمیر اتاق کاپیسا گفت: "این ساختمان به منظور رشد تجارت واستفاده از ظرفیت هاییکه در کاپیسا وجود دارد و تا اکنون مورد استفاده قرارنگرقته و توسعه داده نشده است، ساخته میشود. اعمار این تعمیر برای مردم کاپیسا دارای اهمیت زیادی بوده و روی رشد اقصاد این ولایت تاثیر مهمی خواهد گذاشت. انتظار می رود که این ولایت بتواند به یکی از ولایات مهم اقتصادی تبدیل شود."

آقای الکوزی افزود: "در ولایت کاپیسا ظرفیت های بی شماری در بخش های باغداری و زراعتی وجود دارد که برای رشد و توسعه بیشتر آن از طریق اتاق، تلاش صورت خواهد گرفت تا مردم به امکانات وسیع تری دست یابند. اتاق تجارت وصنایع افغانستان در این راستا مصمم است و از مردم و رهبری ولایت می خواهد که سکتور خصوصی را مورد حمایت قرار دهند تا آنها زمینه های تولید و کار بیشتررا به مردم شریف این ولایت مساعد سازند."

محترم عزیزالرحمان تواب معاون والی ولایت کاپیسا، ضمن قدردانی از اتاق تجارت و صنایع و هیئت رهبری آن که تصمیم به اعمار ساختمان اتاق این ولایت را گرفته اند، وعدۀ هرنوع همکاری را در زمینه حمایت از کار و فعالیت سکتور خصوصی، از سوی مقام این ولایت سپرد.

تعمیر اتاق تجارت وصنایع ولایت کاپیسا، در چهار طبقه اعمار میشود که بودجه اعمار یک طبقه آن از جانب تاجران کاپیسا و از سه طبقۀ دیگر آن از سوی اتاق تجارت وصنایع افغانستان پرداخت میگردد. با اعمار این ساختمان، اتاق کاپیسا در آینده به یکی از مراکز مهم تجارتی تبدیل خواهد شد که سایر دفاتر و نمایندگی های تجارتی، مالی و خدماتی را نیز درخود جا خواهد داد.