ورکشاپ دو روزه برای ارتقای ظرفیت کارمندان اتاق خوست دایر شد

اتاق تجارت و صنايع ولايت خوست به تاريخ ٧ دلو١٣٩٢ ورکشاپ دو روزه ای را به هدف ارتقای ظرفيت کارمندان اتاق آن ولایت دایر نمود.

محترم نواب اميرزى مدیر عامل اتاق خوست که در ورکشاپ یک هفته یی "ارتقاع ظرفیت کارمندان اتاق هاي ولايتي" در مرکز، اشتراک ورزیده بود،  آموخته های خودرا در بخش هاي منابع بشري، روابط اعضأ، پاليسي و روابط با دولت، انکشاف صنايع و صادرات و روابط عامه به اشتراک کنندگان ارائه نمود.

محترم فيض آقا يوسفزي مدیر مالی و اداری خوست از دیگر اشتراک کنندگان ورکشاپ یک هفته یی مرکز بود که در ورکشاپ دو روزۀ اتاق خوست در بخش های خدمات حقوقي و حکميت تجارتي، روابط بين الملل، تير ، تدارکات، ترانسپورت و تعميرات، معلومات مفصل و آموزشي خود را ارائه نمود.

محترم الحاج شهباز خان گربز رئيس هيئت مديره خوست تدویر همچو ورکشاپ ها در ارتقای ظرفیت کارمندان و بهبود شیوه های کاری اتاق خوست مؤثر دانسته و خواهان تدویر همچو ورکشاپ ها در آینده نیز گردید.