اتاق برنامه ارتقای ظرفیت برای زنان تجارت پیشه در مزار شریف دایر نمود

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری نزدیک اداره انکشاف بین المللی آلمان یک برنامه سه روزه از 15 تا 17 جدی 1392 در دفتر اتاق در مزار شریف برای ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه دایر نمود.

در این برنامه آموزشی 45 بانوی تجارت پیشه از سکتورهای مختلف اشتراک نموده بودند تا ظرفیت های کاری خود را در پروپوزل نویسی و همچنان بهبود مهارتهای مدیریتی، ارتباطات تجارتی و بازاریابی افزایش دهند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به توسعه تجارت زنان متعهد است. از این جهت در نظر دارد تا همچون برنامه های آموزشی را در آینده نیز برای بانوان تجارت پیشه در کابل و ولایات دایر نماید.

قابل یادآوری است که قبلا نیز اتاق با همکاری سازمان های دونر بین المللی همچون اداره توسعه بین المللی آلمان، برنامه توسعه ملل متحد و سایر نهادهای دیگر، برنامه های ویژه همچون نمایشگاه، کنفرانس و برنامه های آموزشی را برای بانوان تجارت پیشه در کابل، بلخ و خارج از کشور دایر نموده است.