صنایع دستی غزنی درچهار شنبه بازار آن ولایت به نمایش گذاشته شد

اتاق تجارت و صنایع غزنی به خاطر رشد صنایع دستی، معرفی و فروش تولیدات آن ولایت، ابتکاری به خرج داده و بازاری را تحت نام "چهار شنبه بازار" با برپایی چند خیمه بزرگ دریکی از پارک های شهر غزنی افتتاح نمود.

این بازار به تاریخ 2 اسد1392 به اشتراک مقامات دولتی ولایت غزنی، تاجران و تولیدکنندگان صنایع دستی آن ولایت، افتتاح گردید.

تولید کنندگان، در چهار باب خیمه که دو باب آن صنایع دستی مردان شامل زیورات و نگین باب و دو باب خیمۀ دیگر صنایع دستی زنان از قبیل یخن دوزی، گلدوزی، موره دوزی، شال بافی، وسایل زینتی منازل وغیره را برای نمایش و فروش فرآورده های شان فعال نمودند.

این بازار که در هر هفته به روزهای چهار شنبه فعال می باشد، 4 تن از مردان صنایع دستی خود شان و بیش از 40 خانم صنایع دستی زنان را درخیمه ها به مشتریان عرضه میدارند.

این ابتکار اتاق تجارت وصنایع غزنی میتواند یک اقدام خوبی برای رشد صنایع دستی این ولایت محسوب شده و زمینه را برای فروش تولیدات آنان مساعد سازد.

ساکنین غزنی از این ابتکار اتاق آن ولایت استقبال نموده و آنرا زمینۀ خوبی برای معرفی فرآورده های تولیدکنندگان به خصوص زنان دانسته که با فروش تولیدات شان می توانند اقتصاد خانواده های خودرا تقویت بخشند.