اتاق تخار در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی و بین المرزی ولایت تخار با خطلان تاجکستان شرکت نمود

جلسۀ کمیسیون مشترک اقتصادی و اجتماعی بین المرزی ولایت تخار با ولایت خطلان تاجکستان به تاریخ 3 جوزای 1392در شهر قورغان تپه آن ولایت به اشتراک مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع ولایت تخار و خطلان تاجکستان، مقامات حکومتی ولایات تخار، کندز، و ولایت خطلان جمهوری تاجکستان برگزار گردید.

این کمیسیون که به اساس حکم نمبر 1656 – 8/3/1392 ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردید، نظر به مکتوب نمبر 10/3/1392 مقام محترم ولایت تخار ایجاد و جلسه افتتاحیه آن به تاریخ 3/3/1392 تدویر یافت، روی مسائل مشترک بین المرزی و همچنان موضوعات تجاری و اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه روی پروتوکل، توافقنامه و پلان عملیاتی آن توافق به عمل آمده و از طرف مسئولین هر سه ولایات به امضاء رسید.

در این نشست محترم الحاج محراب الدین مدیر هیئت عامل اتاق ولایت تخار به نمایندگی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سکتور خصوصی آن ولایت اشتراک و ضمن صحبت های مفصل روی همکاری های مشترک در زمینه توسعه مناسبات تجاری – اقتصادی میان دو ولایت هم مرز افغانستان با تاجکستان، تفاهمنامه ای را نیز در زمینه همکاری های تجاری – اقتصادی با اتاق تجارت و صنایع  ولایت خطلان تاجکستان به امضاء راسانیدند.

مطابق این تفاهمنامه تواصل تجارتی در هر دوماه میان اتاق دو ولایت (تخار و خطلان) برگزار خواهد شد که در آن ده تن از تاجران و نمایندگان سکتور خصوصی ولایت تخار افغانستان و ده تن از جانب اتاق ولایت خطلان تاجکستان اشترک خواهند ورزید.

به تعقیب آن در جلسه ای که به تاریخ 13/3/1392 تحت ریاست مقام محترم ولایت تخار با اشتراک مدیر هیئت عامل اتاق تخار تدویر یافت، در آن نتایج جلسه مورخ 3/3/1392 ولایت خطلان تاجکستان مورد ارزیابی قرار گرفته و تمامی اعضاء و مسئولین ادارات سکتوری مکلف گردیدند تا پلان کاری کمیسیون را که سالهای 2013 الی 2015 را در بر می گیرند، شامل برنامه های کاری خود نموده و گزارش فعالیت های شان را ماهوار به ریاست اقتصاد تخار ارسال نمایند. ریاست اقتصاد ولایت گزارشات واصله را توحید نموده و در جلسه بعدی کمیسیون که در ولایت خطلان جمهوری تاجکستان دایر می گردد، ارائه نماید.

کمیسیون مشترک اقتصادی و اجتماعی بین المرزی ولایت تخار طور عادی در هر سه ماه و در صورت ضرورت طور فوق العاده جلسات مشترک خود را با جانب ولایت خطلان جمهوری تاجکستان بصورت دوره یی دایر می نماید.

هدف از ایجاد کمیسیون، بررسی و رفع مشکلات بین المرزی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دو ولایت بوده و همچنان در طرح و تطبیق پروژه های مشترک بین المرزی، با هم همکاری و مساعدت می نمایند.

در جلسات کمیسیون  مشترک بین المرزی علاوه از مقامات ولایتی دو کشور، مسئولین موسسات بین المللی نیز میتوانند منحیث عضو ناظر شرکت نموده و با تجاربی که دارند طرح های خود را ارائه بدارند.