دومین نشست مجتمع تاجران جوان دایر شد

مجتمع تاجران جوان به اتبکار اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل با همکاری پروژه تسهیل تجارتی(تافا) بخشی از فعالیتهای USAID، دومین نشست مشورتی و بنیادی خود را به تاریخ 11 حمل 1392 در مقر اتاق با حضور محترم حاجی مایل خیرخواه رییس هیئت مدیره و محترم فهیم هاشمی رییس روابط بین المللی اتاق ولایتی کابل، نمایندگان پروژه "تافا" و بیش از 50 تن از تاجران جوان و که اکثرا از اتحادیه های تجاری و صنعتی نمایندگی میکنند دایر گردید.

محترم رحیم الله حمید مدیر هیئت عامل اتاق کابل هدف از این نشست را طور ذیل بیان کرد:

1- ابراز نظر تاجران جوان در رابطه به ایجاد این مجتمع، نقش جوانان در توسعه و انکشاف آن و دورنمای فعالیتهای مجتمع در عرصه های تجارت و سرمایه گذاری برای جوانان در کشور.
2- ارائه و بیان آن عده مشکلات و چالشهای تاجران جوان که مانع پیشرفت فعالیتهای تجارتی و سرمایه گذاری آنها شده است.

3- حمایت و پشتیبانی موسسات دولتی و غیر دولتی از طرحها و پیشنهادات موثر و مفید تاجران جوان در جهت انکشاف تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان.

4- توجه و رسیدگی مسئولین ذیربط به انتقادات و شکایات بجا و معقول تاجران جوان که البته توجه و همکاریهای آنها سبب رفع مشکلات و تشویق جوانان در عرصه سرمایه گذاری و در نهایت باعث ایجاد اشتغال و ثبات در کشور میشود.

5- نقش مسئولین حکومتی، موسسات بین المللی و جامعه مدنی در جهت تقویت و انکشاف تاجران جوان در این مجتمع.

سپس محترم فهیم هاشمی عضو هیئت مدیره و رییس روابط بین المللی اتاق کابل که خود یکی از تاجران ملی و جوان کشور میباشد حین صحبت هایش در این محفل نقش جوانان را چنین توصیف کرد: "جوانان نیروی عظیم و پرقدرت کشور هستند، آنها میتوانند با همت والای خود در پیشبرد امور اجتماعی و اقتصادی دست بالایی داشته باشند؛ جوانان میتوانند در کشور جلو فساد اداری را بگیرند، اکنون رشد سرمایه گذاری بدست همین جوانان کشور است که آیندۀ روشنی را باید برای وطن خویش رقم بزنند."

متعاقباً نمایندگان پروژه تافا یک پرزنتیشن را جهت بهتر شدن تجارت، بخصوص در تجارت  میوه تازه، میوه خشک، نحوه صادرات، بسته بندی و چگونگی بسته بندی این محصولات به اشتراک کنندگان ارائه کردند که در پایان این نشست اعضای اشتراک کننده از معلومات ارائه شده ابراز خرسندی نمودند.

قابل ذکر است که اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل مبتکر ایجاد مجتمع تاجران جوان در کشور می باشد که از سوی پروژه تافا بخشی از USAID  حمایت و همکاری می شود.