اتاق تجارت و صنایع غزنی عالی ترین نشان اتاق را به والی آن ولایت تفویض نمود

هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع غزنی طی محفلی به تاریخ 6 حمل 1392 که در سالون کنفرانس مقام ولایت غزنی دایر شد، عالی ترین نشان عالی اتاق تجارت وصنایع افغانستان را به محترم الحاج محمد موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی تفویض نمود.

این نشان به پاس خدمات و همکاریهای آن مقام به سکتور خصوصی ولایت غزنی توسط محترم الحاج عبدالمتین قلندری رئیس هیئت مدیره اتاق غزنی تقدیم شد. در این محفل، محترم قلندری ضمن صحبتی از مقام محترم ولایت تقاضا نمود تا در تسریع طی مراحل ساخت پارک صنعتی توجه جدی مبذول دارند.

متعاقباً محترم والی ولایت غزنی از همکاری های همیشگی سکتورخصوصی قدردانی نموده، وعده سپرد تا جهت رشد سکتورخصوصی و جلب سرمایه گذاری های بیشتر، پارکهای صنعتی را تثبیت و نمرات آنرا توزیع نماید.