نخستین نشست برای ایجاد مجمع تاجران جوان برگزار شد

نخستین نشست  مجمع تاجران جوان، به ابتکار اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل و به همکاری پروژه تافا در سالون کنفرانسهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان بروز دوشنبه مورخ هفتم حوت سال روان دایر شد.

در این نشست که 40 تن از متشبثین زن و مرد جوان در آن اشتراک ورزیده بودند، روی نقش متشبثین جوان در تجارت صحبت شده و ضمن ارائه توضیحات، تلاش صورت گرفت تا جوانان با اشتراک فعالانۀ شان در رشد اقتصادی کشور سهیم شده، صادرات را ترویج و تولیدات را رونق بخشند.

محترم رحیم الله حمید مدیر هیئت عامل اتاق کابل، از نقش عمده تشبثات خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بخصوص توسط جوانان یاد کرده و هدف از ایجاد این مجمع را قرار ذیل تشریح نمود:

1-      تشویق جوانان برای سهیم شدن در امور تجارتی و اقتصادی کشور؛

2-      بهبود روند تجارت و ایجاد سهولت برای متشبثین تازه وارد و کاهش موانع فراراه تجارت و سرمایه گذاری های جدید؛

3-      تقویت صنفهای تجارتی و حمایت دولت از جوانان تجارت پیشه بخصوص کسانی که به تجارت و سرمایه گذاری تازه گام میگذارند؛

4-      آگاهی دهی به جوانان تجارت پیشه از موضوعات مرتبط به امور تجاری و اقتصادی؛

5-      شناسایی نیازمندیها و راهنمایی متشبثین جوان برای حل مشکلات و چالشها به غرض پیشرفت و ارتقای امور تجارتی؛

6-      کمک به متشبثین جوان در ایجاد شبکه ها و ارتباطات مؤثر و مثمر کار و بار در کشور؛

7-      جلب حمایت دونرها وموسات دولتی و غیر دولتی، ملی و بین المللی برای آنعده از جوانان که طرح ها و نظریات عالی تجارتی را داشته باشند؛

8-      همکاری و یاری اعضای مجمع با یکدیگر.

آقای حمید افزود: "به اساس اهداف اتاق تجارت و صنایع، رشد و حمایت سکتور خصوصی به ویژه رشد استعدادهای جوانان و سهمگیری شان در این فعالیت ها شامل خواهند شد. آگاهی عامه به جوانانی فراهم می شود که یا در تجارت دخیل بوده و یا هم میخواهند در این زمینه فعال شوند."

در ادامه این نشست روی مشکلات و چالشهایی که تاجران با آن مواجه بوده اند، توسط اشتراک کنندگان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنان  یک پرزنتیشن توسط نماینده پروژه تافا برای آگاهی بیشتر اشتراک کنندگان این برنامه، ارائه گردید.

متشبثین جوان از طریق این نشست ها، از تأثیرات مثبت تجارت آگاه شده، نیازمندی هایشان را در عرصۀ تجارت به خصوص صادرات ابراز داشته و پیشنهادات و راه حل های برای مشکلات شان را مورد بحث قرار خواهند داد.

این مجمع تصمیم خواهد گرفت که تمامی مشکلات را بررسی کرده و در نشستهای آینده خود ارگانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط را دعوت کرده و به حل این معضلات بپردازد.

این مجمع برای دستیابی به اهداف خود به تعداد 40  تن از جوانان متشبث را بر میگزیند تا جهت پیشبرد برنامه های بعدی خود بین هم ماه یکبار نشست های راداشته باشند. با این کار فرصتی به جوانان فراهم خواهد شد تا نظریات، مفکوره ها و نیازهای شان را به تصمیم گیرندگان، مؤسسات حکومتی و غیر حکومتی و همچنان به سایر جوانان ابراز نمایند.