سهم فعال اتاق غزنی در برگزاری مراسم مرکز ثقافت کشورهای اسلامی، غزنه باستان

به اساس فیصله یونسکو و کشورهای اسلامی، غزنی درسال 2013 مرکز ثقافت کشورهای اسلامی انتخاب گردیده است وعنقریب غزنه باستان میزبان مهمانان ویژه داخلی وخارجی خواهد بود.

به پیشواز از مراسم افتتاح مرکز فرهنگی کشورهای اسلامی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع غزنی بریاست محترم الحاج عبدالمتین قلندری تصمیم اتخاذ نمود تا بخاطر هر چه باشکوه برگزار شدن مراسم 2013 و فعال بودن نقش سکتور خصوصی در این ولایت، لوگوی زیبای اتاق را درمسیر شاهراه کابل کندهار در دروازه ورودی شهرغزنی دقیقاً در چوک احمد شاه مسعود نصب نماید.

هزینه ساخت این لوگو که مبلغ 25000 افغانی می باشد، توسط اتحادیه کرش پلانتها پرداخت شده است. در مراسم  افتتاحیه این لوگو که به تاریخ 10 حوت 1391 دایر شد، الحاج محمد موسی خان اکبرزاده والی غزنی، انجنیر فریدون احمدی شاروال غزنی، عبدالرشید عابد سارنوال مرافعه، خانزاده عضو شورای ولایتی غزنی، هیئت رهبری اتاق غزنی و جمع کثیری از متشبثین خصوصی اشتراک ورزیده بودند.

قابل ذکر است که مسئولیت سرسبزی این جاده به طول 500 متر به اتاق غزنی واگذار شد و جاده متذکره نیز به نام "جاده اتاق تجارت و صنایع غزنی" نامگذاری شد.