نشست تجارتی کشورهای آسیای میانه در قزاقستان دایر شد

دومین گردهمایی کشورهای آسیای میانه از 4 الی 5 میزان سال روان در شهر آلماتای قزاقستان برگزار شد. این گردهمایی که به کمک پروژه همکاریهای اقتصادی منطقوی USAID REC  برگزار گردید، نمایندگان سکتورهای خصوصی کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان ، قزاقستان و افغانستان و بعضی از مقامات دولتی آنکشور ها اشتراک داشتند.

هدف از این نشست توسعه روابط تجاری میان کشورهای آسیای میانه و نیز رونق صادارات میان این کشورها بوده است.

افزایش همکاریهای منطقوی در آسیای میانه در راستای انکشاف صادرات، دورنمای تجارت در آسیای میانه، آگاهی دهی و ترویج صادرات، آمارگیری صادرات، روند صادرات در قزاقستان، قیرغیزستان، ازبکستان و تاجکستان، مشکلات و دورنمای رشد تجارت درمنطقه، بهبود وضعیت ترانسپورتی و لوژیستیکی، گسترش روابط تجاری واقتصادی میان این کشورها، قواعد و طرزالعمل های تخنیکی گمرکات، استندرد سازی و صدور سرتفکیت (گواهی نامه) برای تصدی اموال تجارتی، وسایل و ابزار بازاریابی جهت ارتقای صادرات و غیره از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

همچنان بیانیه ها و پرزینتیشن های مهم و ارزندۀ اقتصادی بخصوص در رابطه به رشد صادرات، سرمایه گذاری های آسیای میانه از طرف کارشناسان اقتصادی برای اشتراک کنندگان ارائه گردید.

در این نشست رحیم الله حمید مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع کابل به نمایندگی از این اتاق به دعوت پروژه همکاری های اقتصادی منطقوی USAID و هدایت رئیس هیئت مدیره اتاق متذکره، در این کنفرانس مهم اقتصادی اشتراک نموده بود، که در حاشیه این نشست با تعدادی از مسولین نهادهای دولتی و بین المللی وهمچنان تجاراشتراک کننده از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و قرغزستان دیدار کرد که از جانب مسئولین و تجار این کشورها وعده همکاری با تجار افغان در کشورهای شان، داده شد.

مدیرعامل اتاق کابل با یک تعداد از تاجران ملی افغان در کشور قزاقستان نیز دیدار نمود که ایشان از روند تجارت شان در قزاقستان اظهارخرسندی می نمودند ولی درقسمت انتقال اموال شان از طریق کشور ازبکستان شکایاتی داشتند که خواهان توجه مسولین دولتی افغانستان را برای رفع مشکلات ترانیزیتی شان شدند.

قابل ذکر است، بخش عمده تجارت افغانها را در قزاقستان تورید آرد، گندم، روغن، زغیر و گاز مایع تشکیل میدهد.

مدیرعامل اتاق کابل همچنان با مسئولین پروژه USAID مقیم قزاقستان و ازبکستان نیز دیدار و گفتگو کرد که از جانب آنها نیز وعده هر گونه همکاری و تشریک برنامه های اقتصادی در جهت رشد سکتور خصوصی میان اتاق تجارت کابل و پروژه USAID درقزاقستان و ازبکستان سپرده شد.

دراخیرمسوولین پروژه USAID REC  مقیم قزاقستان غرض تحکیم روابط تجارتی میان کشورهای آسیای میانه، پیشنهاد امضای تفاهمنامه همکاریهای دو جانبه تجارتی میان اتاق تجارت و صنایع کابل و پروژه متذکره در آلماتای قزاقستان را نمود. آقای حمید در حال حاضر روی مسوده این تفاهمنامه کار می نماید و در جهت غنامندی این تفاهمنامه، نظریات اعضای اتاق را نیز اخذ خواهد کرد. سپس هیئت محترم رهبری اتاق کابل در مورد عقد آن تصمیم خواهند گرفت.

گفته می شود در این کنفرانس حدود 300 نماینده از کشورهای مختلف حضور داشتند که 22 نفر به نمایندگی از وزارت تجارت، اتاق تجارت و صنایع و سکتورخصوصی افغانستان دعوت گردیده بودند.