توزیع مواد غذایی برای هزاران خانواده بی بضاعت توسط بنیادهای خیریۀ خیرخواه و گذر میربچه کوت

بنیاد های خیریۀ خیرخواه و گذر میربچه کوت به مناسبت ماه مبارک رمضان، به همکاری اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل برای 24700 خانواده بی بضاعت به ارزش مجموعی 75 میلیون و 750 هزار افغانی مواد غذایی را در شهر کابل و ولسوالی های مختلف آن توزیع نمودند.

توزیع این کمک ها که شامل آرد، برنج، روغن و نمک میشد، توسط دو بنیاد فوق الذکر و سایر اعضای هیئت مدیره اتاق ولایت کابل به شرح ذیل صورت گرفت:

به تاریخ 3 اسد سال روان به تعداد 28000 بوری آرد و 14000 بشکه روغن برای 11000 خانواده بی بضاعت وفقیر و 3000  معلم مکاتب در ولسوالی های میربچه کوت، کلکان، قره باغ، شکردره، گلدره، استالف و فرزه توسط بنیاد خیرخواه توزیع گردید.

بناد خیر خواه به تاریخ 15 اسد 1391 برای 750 خانواده مستحق که به همکاری تلویزیون های نگاه، نور، طلوع، تمدن، آریانا، راه فردا و تلویزیون ملی، موسسه نشراتی باختر و آژانس خبری باختر شناسایی گردیده بود، مواد غذایی توزیع نمود.

همچنان بنیاد نامبرده به کمک اتاق ولایتی کابل به تاریخ 18 اسد سال جاری برای 3250     کارمند تنظیف شاروالی کابل آرد و روغن توزیع نمود.

به همین ترتیب به تاریخ 25 اسد 1391 بنیاد خیریه گذر میربچه کوت به همکاری اتاق تجارت وصنایع ولایت کابل برای 4000 فامیل فقیر ونیازمند در  نقاط مختلف ولایت کابل از جمله 3000 خانواده در ولسوالی های کوهدامن و 1000 فامیل در شهر کابل مواد غذایی کمک نمود که این کمک ها به ارزش 300 هزار دالر امریکای معادل 15 میلون افغانی از طرف سید جمیل ( سادات) رئیس بنیاد خیریه گذر میربچه کوت و عضو هیئت مدیره اتاق کابل تهیه و برای فامیل های مستحق توزیع گردید.

قابل ذکر است که در این میان یکمقدار کمک های نقدی و جنسی نیز توسط رهبری اتاق کابل صورت گرفته است که با جزئیات شامل گزارش نمی باشد.

روی کاهش قیمت گازمایع در شهر کابل، توافق صورت گرفت

به تاریخ 4 اسد 1391 بنا بر در خواست ریاست عمومی مواد نفتی  به اشتراک نماینده اتاق تجارت وصنایع کابل، رئیس و اعضای اتحادیه گاز مایع مقیم کابل رئیس و مسولین ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع، جلسه ای  در مقر آن اداره دایر شد.

هدف از برگزاری این جلسه بحث روی عوامل افزایش قیمت گاز مایع و نگرانی شهروندان کابل از این ناحیه وهمچنان بحث و همکاری نهادهای ذیربط جهت کاهش قیمت سرسام آور گاز در ماه مبارک رمضان، درشهرکابل بود.

در رابطه نماینده های هر سه نهاد قیمت خریداری، مصارف و انتقال آن از بنادر حیرتان و تورغندی الی شهرکابل را بررسی وسنجش نمودند. درنتیجه که درگذشته فی کیلو گاز مایع به قیمت 46 افغانی برا ی پرچون فروشان عرضه میگردید، با در نظرداشت ماه مبارک رمضان و کاهش مفاد آن از سوی تاجران محترم، فروش فی کیلو گازمایع به قیمت 43 افغانی الی یک هفته پذیرفته شد، که قیمت تثبیت شده ازطریق اتحادیه گازفروشان شهرکابل به سایراعضا آن ابلاغ گردید.

همچنان ریاست مواد نفتی وعده سپرد که منبعد روی نرخ گاز مایع با رئیس و اعضای اتحادیه گازفروشان و اتاق تجارت و صنایع کابل یک تیم هماهنگی را ایجاد نمایند تا نرخ گاز مایع درشهرکابل، بعد از سنجش خرید و مصارف آن تثبیت و به پرچون فروشان عرضه گردد. درقسمت کنترول نرخ پرچون فروشان گازمایع، تاجران و اتحادیه گازفروشان مکلف نبوده و ریاست مواد نفتی باید وقتآ فوقتآ قیمت ها را تفتیش و کنترول نماید تا فروش گاز ازطریق آنها با نرخهای بالا و متفاوت باعث بدنامی سایر تاجران و اتحادیه تاجران گاز مایع نگردد.

کاهش قیمت گاز مایع از 46 به 43 افغانی که از سوی تاجران عمده فروش گاز مایع در کابل، اتاق تجارت وصنایع کابل و ریاست مواد نفتی و گازمایع تصویب گردید، یک اقدام نیک بوده که از جانب مردم  به دیده قدر نگریسته خواهد شد.