مدیر اتاق کابل در برنامه ویژه آموزشی ارتقای تجارت در شهر سیول کوریای جنوبی اشتراک نمود

برنامه ویژه آموزشی تحت نام ( ارتقای تجارت) از تاریخ 11 الی 26 اپریل 2012 به اشتراک نماینده گان کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) به همکاری دفتر کویکا (KOICA ( درکابل، به میزبانی کشور کوریای جنوبی در شهر سیول برگزار گردید. هدف ازتدویر این برنامه آشنائی و آگاهی شرکت کننده گان از پیشرفت ها وانکشافات اقتصادی کوریا بعد از استقلال ودهه 1960 تا کنون بود که نشان میداد مردم کوریا چگونه توانستند بر مشکلات ناشی از جنگ فایق آیند و کشورشان را به شگوفایی اقتصادی برسانند.

به نمایندگی از افغانستان، رحیم الله حمید مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع کابل و حمید محمود کارمند ریاست تشریفات وزارت خارجه در این برنامه اشتراک ورزیده بودند. مطابق به آجندا در بخشی از این برنامه رحیم الله حمید فشرده گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان را نیز برای اشتراک کنندگان ارایه نمود که مورد استقبال حاضرین در برنامه قرار گرفت.

معلومات و پریزنتیشن های که طی این دوهفته از جانب پروفیسوران و متخصصین امور اقتصادی کوریا ارائه گردید، بیانگر آن بود که کوریا بعد ازحصول استقلال دچار جنگهای داخلی گردیده بود و بعد از ختم جنگ پنجساله میان دو کوریا درسالهای 1948 الی 1953 بحران اقتصادی کوریای جنوبی، بد تر از حالت بعد ازجنگ افغانستان، را در آن کشور به وجود آورد. فقر چنان دامنگیر مردم گردید که به گفته یکی از پروفیسوران کوریایی، زنان بی بضاعت این کشور به خاطرنجات فرزندان شان از گرسنگی، مجبور میشدند که  موهای را به کمپنی های صنعتی تولید موی مصنوعی آمریکایی به فروش رسانند.

رشد سریع تجارت و توسعه اقتصادی در کوریا پس از سال 1961، با به قدرت رسیدن جنرال پارک رهبر قدرتمند، دانشمند و وطن دوست آن کشور آغاز گردید که مردم کوریا همواره از اقدامات نیک رهبرشان در قسمت پیشرفت های اقتصادی به خرسندی یاد میکنند.

دولت به منظور بلند بردن سطح اقتصاد کشور و رهایی ازفقر تاسیسات زیربنائی را اساس گذاشت ،انستیتوت های تجارتی را ایجاد نمود، قوانین ولوایح تجارتی را وقتاً وقتاً اصلاح و تجدید کرد، سکتور خصوصی را حمایت همه جانبه نمود، زراعت کشوررا مکانیزه ساخت و توجه بیشترروی صادرات نمود که حتی شخص خود جنرال پارک درجلسات ماهوار انکشاف صادرات شرکت مینمود تا طرح ها و تصامیم لازم و ضروری را برای بهبود صادرات ارایه داشته و آنرا پیگیری نماید. حکومت وقت همچنان توجه زیادی روی تعلیم وتربیه معطوف داشت.

در حال حاضر، در حالیکه این کشور فاقد معادن و مواد خام مورد ضرورت خود میباشد و نیازمندی خود را در این زمینه از خارج وارد میکند، کارخانه های بزرگ صنعتی چون ذوب آهن، کشتی سازی، تصفیه مواد نفتی، کارخانه های موتر سازی، تلویزیون، سامان آلات الکترونیک و مبایل را تاسیس نموده که کمپنی کشتی سازی کوریا یکی ازبزرگترین کمپنی دنیا بشمار میرود. به همین ترتیب تولیدات صنعتی کوریا به پیمانه وسیعی به اکثر کشورهای جهان صادر میگردد.

کشور کوریا تا کنون با 153 نهاد بین المللی و55 کشورجهان تفاهم نامه های آزاد تجارتی را امضأ نموده است. این اقدامات  سبب گردید تا اقتصاد کوریا به صورت شگفت انگیزی رشد نماید. هم اکنون کوریا از لحاظ تجارتی در بین 183 کشورجهان مقام هشتم را از آن خود نموده است و صادرات آن که در سال 1964 به یکصد میلیون دالرمیرسد. در سال 2011 بالغ به 500 میلیارد دالر گردید وهمچنان عاید سرانه اتباع آن 23749 دالر در سال میباشد. این رشد قوی اقتصادی کوریا میتواند الگوی خوبی برای سایر کشورهای کمتر انکشاف یافته و یا در حال رشد باشد واستفاده از تجارب کوریا منحیث مثال خوبی برای انکشاف اقتصادی شان قرار گیرد.

با توجه به علاقمندی کشور کوریا مبنی بر گسترش روابط تجارتی با افغانستان، و نیاز گسترش این مناسبات برای کشور ما، ایجاب می نماید که اتاق تجارت و صنایع کابل نیز به عنوان حامی سکتورخصوصی در کنار اتاق مرکز در جهت تحکیم مناسبات تجارتی و اقتصادی با سایر کشورها بخصوص کوریای جنوبی، دفتر نماینده گی KBC (کوریا بزنس سنتر) و یا اتاق تجارت مشترک افغان – کوریا را در کابل تاسیس نماید تا از طریق آن تبادل تجارب تجارتی بین کوریا و افغانستان صورت گیرد، نمایشگاه های تجارتی، کنفرانس های اقتصادی، تریننگ ها برگزار شود تا بتواند زمینه سفرها و ملاقات های تجارتی میان دو کشوررا بیشتر فراهم سازد.

بدون شک ایجاد دفترنمایندگی KBC و یا اتاق مشترک تجارت افغان – کوریا فرصت های خوبی را در جهت توسعه تجارت میان دو کشور فراهم نموده و گسترش این مناسبات و استفاده از تجارب کوریا، تاثیرات مهمی روی انکشاف اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت.