مقام ولایت پکتیکا به اختصاص زمین مناسب برای اتاق تجارت و صنایع این ولایت موافقه نمود

در جلسه کمیته صنعتکاران با مقام ولایت پکتیا که به تاریخ 14 ثور 1391 در تالار مقام ولایت دایر شد، توافق صورت گرفت که دو نمره زمین مناسب، یکی برای احداث شهرک صنعتی و دیگری برای اتاق اختصاص داده شود.

محترم کاشف علی خیل رئیس کمیته صنعتکاران اتاق به نمایندگی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به تاریخ 11 ثور 1391 از مقام ولایت درخواست نموده بود که یک نمره زمین به مساحت 3000 جریب واقع در سپین څک و یا یک نمره زمین به مساحت 3000 جریب واقع در روبروی PRT را برای پارک صنعتی آن ولایت اختصاص داده شود. به این منظور، مقام ولایت در جلسه هیئت اداری مورخ 13 ثور یک هئیت پنج نفری متشکل از شاروال، رئیس فواید عامه، رئیس شهرسازی، رئیس اقتصاد و نماینده ارگان های امنیتی را موظف نمود که این درخواستی ها را بررسی و نتایج حاصله را به مقام وزارت گزارش دهند.

در نهایت به تاریخ 14 ثور هئیت موظف فیصله نمود که که زمین مذکور مقابل PRT به مساحت 3000 جریب برای احداث شهرک صنعتی اختصاص داده شود. به علاوه هیئت موظف فیصله نمود که زمینی به مساحت 1100 مترمربع که در ملکیت ریاست ارزاق می باشد نیز به صورت موقت در اختیار اتاق قرار داده شود.

از جانب دیگر آقای علی خیل درخواست نموده اند که یک نمره زمین به مساحت 2000 مترمربع که مقابل ولایت موقعیت دارد، برای احداث ساختمان اتاق تجارت و صنایع پکتیکا اختصاص داده شود. البته به ارتباط این درخواستی وعده همکاری از طرف مقام ولایت و هیئت موظف شده است و در جلسه آینده هیئت اداری، این موضوع فیصله خواهد شد.