بزودی اعمار ساختمان اتاق تجارت و صنایع غزنی آغاز می شود

اتاق تجارت و صنایع غزنی موفق شده است تا امر تخصیص یک نمره زمین در مرکز شهر را از مقام ولایت بدست آورد و بزودی اعمار ساختمان اتاق غزنی آغاز خواهد شد.

این زمین که در ملکیت بانک رهنی و تجارتی می باشد، در چوک احمد شاه مسعود قرار داشته و از مدت 30 سال به اینسو بدون استفاده باقی مانده است.

هیئت مدیره اتاق درخواستی این نمره زمین را به مقام ولایت تقدیم داشته و مقام ولایت با پذیرش این درخواست، به شاروالی غزنی هدایت داده است تا بعد از طی مراحل قانونی، زمین متذکره را برای اعمار ساختمان اتاق تجارت و صنایع غزنی تخصیص داده شود.

به علاوه موضوع فوق، یک تن از تاجران ولایت غزنی به نام خلیل الله هوتک یک نمره زمین به مساحت 3740 مترمربع به ارزش 187000 دالر آمریکایی که در شهرک سلطان محمود غزنوی قرار دارد، را برای اتاق تجارت و صنایع غزنی تخصیص داده و سند ملکیت آن طی یک محفل رسمی با حضورداشت مقام ولایت محترم محمد موسی خان اکبرزاده به هیئت مدیره اتاق تفویض نمود. به علاوه توافق شده است تا مهمانخانه اتاق در این نمره زمین اعمار گردد.

شش ماه از دوره کاری هیئت مدیره جدید اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی به ریاست الحاج عبدالمتین قلندری می گذرد و این هیئت مدیره توانسته است تا در این مدت، فعالیت های مثمر را انجام دهد که از آنجمله می توان تحصیل دو نمره زمین متذکره را نام برد.

در اتاق غزنی یک بورد مشوره دهی متشکل از تاجران مهم و سرشناس این ولایت به وجود آمده است که فعالیتهای عمده این بورد به ارتباط ارتقاء و چگونگی ارائه خدمات بهتر مدافعه از سکتور خصوصی در ولایت غزنی و همچنان میزان مشارکت تاجران و صنعتکاران این ولایت در مسائل مهم ولایتی و ملی می باشد.

به علاوه دستاوردهای فوق الذکر، هیئت مدیره اتاق با هماهنگی این بورد مشوره دهی، تاجران و صنعتکاران ولایت غزنی را ترغیب نموده است تا در بازسازی شهر و ولایت غزنی با ارگان های دولتی همکاری نمایند. به این ملحوظ، تعدادی از تاجران وعده سپرده اند تا پیاده روهای شهر غزنی را با هزینه شخصی شان بازسازی نمایند.

قابل ذکر است که ولایت غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2013 از طرف یونسکو شناخته خواهد شد. به این اساس، مقام ولایت غزنی و سایر ارگان های مربوط به علاوه اتاق تجارت و صنایع در تلاش اند تا این ولایت را از هر نگاه آماده سازند که با معیارهای یونسکو برابر شود.

هیئت مدیره ملی اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مقام ولایت غزنی به خاطر توجه خاص شان به رشد سکتور خصوصی آن ولایت قدردانی نموده و امیدوار است که در آینده نیز این همکاریهای تداوم یابد. به علاوه هیئت مدیره از همکاری تاجران و سرمایه گذاران ولایت غزنی که در بازسازی آن ولایت سهم گرفته اند نیز قدردانی می نماید.