نشست هیئت رهبری اتاق بدخشان با والی آن ولایت

اعضاي رهبري اتاق تجارت وصنايع ولايت بدخشان طی نشستی با محترم داكتر شاه ولي الله اديب والي آن ولايت بتاريخ 24/11/1390 روی موضوعات مختلف صحبت نمودند.

در این نشست که درسـالون مقام ولايت برگزارشده بود، بعد از معرفی اعضای هیئت مدیره بدخشان توسط سید غلام جیلانی مدیر عامل اتاق ولایتی، محترم احمدجاويد غياثي رئيس هیئت مدیره اتـاق بدخشان دورنماي اتاق تجارت و صنایع و جايگاه سكتور خصوصي را در زمينه انكشاف و فعاليت هاي اقــتصادي در ولايت بدخشان توضیح نموده و روی فرصت هاي باالقوه، پروژه های زيزبنايی وسهم گرفتن اعضاي جـامعه تجاري و نقش اسـاسي سكتور خصوصي در بـــرنامه هاي انكشافي واقتصادي تأکید نمود.

آقای غیاثی درمــورد شركت ها و قرارداد گيرندگان ادارات دولتي و خصوصي و همچنان همكاري مقام محترم ولايت در بوجود آوردن هـم آهنگي ميان دونر ها و انجوهاي خارجي و معرفي تاجران براي کسب عضويت اتاق تجارت و صنایع صحبت نموده، روی ضروت حضور اعضای اتاق در داوطلبی ها و عقد قرار داد ها تأکید ورزید.

غیاثی از سهم فعال و حضور اتاق درتمامی جلسات PDC و جلسات سكتوري ارگان هاییکه نماينده اتاق درآن معرفي گرديده، یادآوری نمود و خواهان هـمكاري بیشتر مقام محترم ولایت در مورد گرديد.

سپس يك تن ازاعضاي اتاق درمورد نـقش سكتور خصوصي در پيشرفت هاي اقتصادي و جايگاه آن درجــامعه معلومات ارئه نمـود.

محترم داكترشاه ولي الله اديب والي ولايت بدخشان از حضور اعضاي اتاق تجارت و صنایع آن ولایت استقبال نموده  ونقش جامعه تجاري وسكتور خصوصي را يك امر مـهم درمـنطقه دانست. آقای ادیب درراستاي رشد وانكشاف تجارت و صنايع درآيـــنده تأكيد ورزيده و  براي هيئت رهبری اتاق و جامعه تجاري از جانب مقام ولايت بدخشان وعده همكاري های بیشتر را نمود.