گزارش کاری اتاق تجارت و صنایع کندز طی سالهای 1388 و 1389

سال 1388 :

كنفرانسها، نشستها، وركشاپها، تريننگها و غيره كه از سوي اتاق تجارت و صنايع كندز داير گرديده قرار ذيل ميباشد.

 1. اشتراك در جلسات هفته وار اداري مقام ولايت و جلسات ماهوار كميته انكشاف ولايتي.
 2. تدوير جلسات جهت رفع مشكلات تاجران مسئولين اتاق با رياست گمرك، مستوفيت، آمريت سرحدي، رياست اقتصاد، ترانسپورت و با مقام ولايت.
 3. تماس با مؤسسات خارجي (مؤسسه GIZ، هانزايدل آلمان وغيره) جهت بلند بردن ظرفيت كاري اعضاء.
 4. نمايشگاه جهت آمادگي برای نمايشگاه بادام باغ كابل به تاريخ 9/1/1388 در هوتل پامير به منظور نمايش ميوه جات، سبزيجات، پت كرك و سامان آلات زراعتي.
 5. افتتاح نمايشگاه کالاهای توليدي، صنعتي ومحصولات زراعتي توسط محترم والي كندز با حضور داشت تاجران و مسئولين ادارات دولتي در سالون دفتر اتاق كندز.
 6. به تاريخ 30/1/1388 وركشاپ يك روزه براي 70 نفر از روساء و انجينران ساختماني جهت بلند بردن ظرفيت كاري شان به همكاري مالي مؤسسه GIZ كندز.
 7. وركشاپ سه ماهه مديريت اداره و تجارت تحت عنوان  "سنجش مصرف" براي 70 نفر عضو با كمك مالي مؤسسه هانزايدل آلمان.
 8. وركشاپ يك روزه در مورد رفع مشكلات في مابين قرضه گيرنده گان و بانكهاي قرضه دهنده براي 60 نفر به همكاري مؤسسه GIZ
 9. راه اندازي برنامه  ی تحت عنوان "انديشه و توانمندي" به كمك مؤسسه GIZ كه در نتيجه براي 10 نفر از اشتراك كنندگان اين برنامه حداقل 5000 دالر جايزه نقدي داده شد.
 10. وركشاپ 6 هفته ئي جهت ارتقای ظرفيت كاركنان شركت هاي ساختماني براي سه دوره كه جمعاً 72 نفر در بخشهاي ويرنگ كاري، نل داوني و گل كاري آموزش ديده اند.
 11. وركشاپ 27 روزه اداره و حسابداري براي 24 نفر عضو به همكاري مؤسسه GIZ.
 12. وركشاپ 14 روزه تحت عنوان آگاهي دهي از قوانين تجارتي برای 50 نفر عضو به همكاري مؤسسه حركت.
 13. وركشاپ 24 روزه محاسبه و اداره براي 50 نفر به كمك مالي مؤسسه GIZ.
 14. وركشاپ 26 روزه دور دوم اداره و حسابدهي براي 50 نفر عضو به كمك مالي مؤسسه GIZ.
 15. وركشاپ 10 روزه تحت عنوان بازاريابي براي 50 نفر عضو به كمك مالي مؤسسه GIZ.
 16. وركشاپ سه روزه در مورد تجارت سرحدي براي 10نفر عضو به كمك مالي مؤسسه GIZ.
 17. وركشاپ 10 روزه تحت عنوان بازاريابي براي 20 نفر عضو به كمك مالي مؤسسه GIZ.
 18. كورس سه ماهه دور دوم سنجش مصرف مديريت تجارت و اداري براي 100 نفر عضو به كمك مالي مؤسسه هانزايدل آلمان.
 19. سيمينار سه روزه تحت عنوان تجارت مرزي برای 12 نفر عضو به كمك مالي مؤسسه GIZ.
 20. شروع دور دوم وركشاپ آموزشي براي كاركنان شركت هاي ساختماني در مورد نلدواني و ويرینگ كاري براي 24 نفر عضو.
 21. تشكيل اتحاديه قالين، اتحاديه نباتات طبي، اتحاديه کارگران شيرخان بندر، اتحاديه صرافان و طلا فروشان.

سال 1389 :

كنفرانسها، نشستها، وركشاپها، تريننگها و غيره كه از سوي اتاق تجارت و صنايع كندز داير گرديده قرار ذيل ميباشد:

 1. از تاريخ اول ثور الي 6 جوزاي 1389 كورس آموزش اداره براي 50 نفر عضو با همكاري مؤسسه GIZ.
 2. از تاريخ 8 جوزا الي 16 سرطان كورس يك ماه حسابداري براي 50 نفر عضو به همكاري مؤسسه GIZ.
 3. از تاريخ 19 سرطان الي 21 اسد 1389 كورس آموزشي و ظرفيت سازي بازاريابي و بزنس پلان براي اعضاي اتاق.
 4. از تاريخ 23 الي 26 اسد 1389 كورس ظرفيت سازي براي 15 نفر عضو به كمك مالي GIZ
 5. از تاريخ اول اسد الي 13 عقرب 1389 كورس ظرفيت سازي بمنظور سنجش مصرف به كمك مالي مؤسسه هانزايدل آلمان.
 6. از تاريخ 20 عقرب الي ختم برج دلو 1389 كورس دور دوم سه ماهه مديريت تجارت و سنجش مصرف براي 100 نفر عضو به كمك مالي مؤسسه هانزايدل
 7. از تاريخ اول ثور الي 20 ميزان 1389 كورس پنج ماهه اموزش لسان انگليس براي كارمندان اتاق به همكاري مؤسسه GIZ
 8. از تاريخ اول ثور الي 12 اسد 1389 كورس سه ماهه آموزش كمپيوتر براي 4 نفر كارمندان دفتر به همكاري مؤسسه GIZ
 9. بتاريخ 10 سرطان 1389 نشستی به منظور تشكيل اتحاديه كرم پیله و تار ابريشم به همكاري مشترك اتاق كندز.
 10. به تاريخ 18 اسد 1389 اعمار يك باب تعمير و نصب دستگاه شستشوي قالين به پيشنهاد اتاق و كمك مالي GIZ براي اعضای انجمن.
 11. به تاريخ 4 سنبله 1389 تشكيل اتحاديه زرگري و حكاكي به همكاري مشترك اتاق و GIZ
 12. به تاريخ 20 جوزا سال 1389 تشكيل اتحاديه نباتات طبي به همكاري مشترك اتاق تجارت و GIZ
 13. در برج سرطان 1389 جلسه ی در مورد تقويه دو پروژه پرورش ماهی و فابريكه رب دهقان به كمك مالي GIZ
 14. اشتراك در كنفرانس هاي مسئولين دولتي، والي، مستوفي، ترانسپورت، رئيس اقتصاد، رئيس شوراي ولايتي و غيره بشمول اعضاي هيئت مديره و تاجران فعال غرض رفع مشكلات سكتور خصوصي.