توزیع فراغتنامه های سومین دور کورسهای آموزشی توسط اتاق تجارت و صنایع هرات

مسؤلین اتاق تجارت و صنایع هرات به تاریخ 10 دلو سال جاری، طی محفلی در تالار کنفرانس های اتاق تجارت هرات، اسناد فراغت سومین دور از کورسهای آموزشی را به فارغین آن توزیع نمودند. دراین کورس آموزشی که حدود 120 تن از کارمندان شرکتهای تجارتی، صنعتی، خدماتی و غیره اشتراک ورزیده بودند؛ بعد از فراگیری آموزش هایی در زمینۀ اداره، محاسبه، بازاریابی و گدامداری، اسناد فراغت خویش را بدست آوردند.

در آغاز محفل محترم الحاج محمد حلیم یوسف عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع هرات پیرامون تدویر و مزایای همچو کورسها صحبت نمود. سپس محترم خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع هرات در مورد خدماتیکه ازجانب اتاق به اعضای آن ارائه میگردد و برنامه های بعدی اتاق تجارت در تدویر اینگونه کورسهای آموزشی که بنابر نیازمندی شرکتهای تجارتی، صنعتی و خدماتی برگزار میگردد معلومات ارائه نمودند.

درختم محفل، برای فارغین این دور، از طرف مسؤلین اتاق تجارت هرات فراغتنامه توزیع گردید. متقابلاً از جانب تاجران و اتحادیه پیشه وران، به محترم خلیل احمدیارمند مدیرعامل اتاق به پاس خدمات و زحمات ایشان تقدیرنامه ای تفویض گردید، همچنین از استادان و مدیر انکشاف تجارت و خدمات حقوقی اتاق هرات توسط فارغین این کورس قدردانی بعمل آمد.