کورس آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت های مختلف در هرات

اتاق تجارت و صنایع هرات به همکاری موسسه هانس زایدل فوندیشن کورس آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت های ساختمانی، صنعتی، ترانسپورتی... را از تاریخ 3 الی 5 اکتوبر 2010 در مقر آن اداره دایر نمود. هدف از این برنامه، ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت ها و آشنایی آنان با تجارت عصری و ایجاد سهولت در انجام امور تجارتی شان میباشد. در این کورس آموزشی حدود یکصد تن از کارمندان شرکت های ساختمانی، صنعتی، ترانسپورتی و ... اشتراک داشتند.

تدویرهمچو کورسها مطابق به اساسنامه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، جهت ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت های عضو اتاق بوده   و گام مهمی به سوی گذار از تجارت سنتی به تجارت عصری و علمی میباشد، که در رشد و انکشاف اقتصادی کشور به حیث اقدام موثر تلقی میگردد.