نشست هیئت رهبری اتاق غزنی با معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت

هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع ولایت غزنی با جمع از تاجران این ولایت به روز شنبه 7 میزان سال جاری با محترمه کامله "صدیقی" معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت کشور در سالون کنفرانس های این وزارت ملاقات کرده و روی مشکلات تاجران و اعضای سکتور خصوصی ولایت غزنی که در در اثر جنگ های شدید چندی قبل شدیداً خسارمند گردیده اند، صحبت نمودند.

درین نشست که جمعی از رؤسای ادارات این وزارت  نیز حضور داشتند، تاجران غزنی از عدم توجه حکومت برای بررسی اساسی مبنی بر خسارات وارده به ایشان انتقاد نموده و خواهان توجه جدی حکومت در زمینه گردیدند.

محترمه کامله صدیقی، ضمن اظهار همدردی، آنان را نیازمند حمایت دانسته وعده همکاری همه جانبه را درخصوص حمایت از سکتور خصوصی آن ولایت، برای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع و تاجران ولایت غزنی، نمود.

سپس، کمیته ای متشکل از اتاق تجارت وصنایع ولایت غزنی، تاجران این ولایت و معینیت تجارتی  وزارت صنعت و تجارت، برای بررسی دوباره خسارات وارده به سکتور خصوصی، تشکیل گردید.

اعضای سکتور خصوصی پیشنهادات مشخص ذیل را به شخص رئيس جمهور از طريق وزارت صنعت و تجارت ارائه کردند:

١- معافيت مالياتي دكانداران متضرر از جنگ؛

٢- كمك هاي بلاعوض به دكانداران و ماركيت داران متضرر؛

٣- انتقال قومنداني امنيه از مركز شهر غزني بصورت جدي؛

٤- استثنا قرار دادن اموالی كه از طريق بيلتي وارد اين ولايت ميگردد يعني به سيستم سابق محصول گردد.