محفل اعتراضیه تاجران وارد کننده اموال چینایی مبنی بر بلند رفتن تعرفه گمرکی، در کابل برگزار گردید

اتاق تجارت و صنایع کابل، محفل اعتراضیه تورید کننده گان اموال متفرقه چینایی مبنی بر فیصله یکجانبه حکومت برای بلند بردن تعرفه این اموال از ۱۵۰۰۰۰ افغانی به ۴۵۰۰۰۰ افغانی را که سبب توقف ۵۰۰۰ کانتینر در بنادر کشور گردیده است، با اشتراک محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رئیس و اعضای اتحادیه تاجران تورید کننده اموال چینایی، محترم حسیب رحیمی، آمر اجرائیوی اتاق تجارت و صنایع کابل، در هوتل ستاره شب کابل برگزار نمود.

در ابتدای این مجلس، الحاج محترم محمد یونس مومند، از ایستاده گی تاجران این صنف برای بدست آوردن حقوق خویش قدردانی نموده و ضمن تقبیح این اقدام حکومت گفت: "توقف این اموال سبب یک میلیون دالر خساره به سکتور خصوصی و اقتصاد ضعیف این کشور میگردد. این اقدام حکومت در عدم همآهنگی تاجر این سکتور صورت گرفته است. تاجران ستون فقرات رشد پایدار اقتصادی در یک کشور است. حکومت مطابق به ماده ۱۰٫ ۱۱ و ۱۳ قانون اساسی کشور مسوولیت حمایت از سکتور خصوصی را دارد، اما در این خصوص ضربه خیلی شدید بر پیکر نیمه جان سکتور خصوصی کشور وارد گردیده است. ما از حکومت خواهان حل این مشکل در اسرع وقت استیم."

سپس الحاج خان آغا گلزاد به نماینده گی از تاجران این سکتور صحبت نموده، افزود: "تاجران همین سکتور در بدترین شرایط کنار حکومت و مردم خویش جهت رفع نیازمندی های مارکیت افغانستان ایستاده اند. اکنون پرداخت یک میلیون دالر به شرکت های پاکستانی و ایرانی از درک توقف پولی بالای تاجران این سکتور سنگینی میکند. ما تاجران طرفدار افزایش عواید حکومت از منابع قانونی استیم اما تنها مشکل بلند رفتن تعرفه نیست٫ بل اخاذی های غیر قانونی نیز یکی از مشکلات عمده تاجران این سکتور میباشد.  ما آماده ایم تا با وزارت محترم مالیه کشور روی طرح بیرون رفت از این معضل همکاری نماییم".

در اخیر این مجلس، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، حمایت همه جانبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع کابل را از موقف این تاجران اعلان نموده و از تلاش های این نهاد ها جهت رفع مشکلات تاجران این سکتور یادآوری نموده افزود، "پایه های اقتصادی کشور متزلزل است و حکومت نباید با چنین اقدامات یکجانبه سبب گردد تا این پا ها فلج شوند."