جلسۀ فوق العاده هیئت محترم مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار برگزار گردید

جلسۀ فوق العاده هیئت محترم مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول و سرپرست هیئت محترم مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان با اشتراک محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت محترم مدیره و محترم الحاج نظام الدین تاج زاده عضو هیئت مدیره اتاق و همچنان 16 تن از اعضای هیئت محترم مدیره اتاق ولایتی ننگرهار در شهر جلال آباد برگزار گردید.

در این جلسه، موضوع استعفای محترم حاجی عتیق الله مومن رئیس قبلی هیئت محترم مدیرۀ اتاق ننگرهار و تعیین هیئت رهبری جدید آن مورد بحث قرار گرفت. سپس به منظور انتخاب رئیس جدید و معاونین هیئت محترم مدیره اتاق ننگرهار تحت ریاست محترم الحاج محمد یونس مومند کمیته چهار نفری توظیف گردید تا انتخابات را در فضای دموکراتیک و با در نظر داشت شفافیت به شکل سری برگزار نمایند که خوشبختانه پروسه موفقانه آغاز گردید.

پس از برگزاری انتخابات شفاف و سری که بین اعضای محترم هیئت مدیرۀ اتاق ننگرهار صورت گرفت، محترم الحاج گلمراد عرب به حیث رئیس هیئت محترم مدیره اتاق ننگرهار، محترم الحاج حضرت ولی هده وال به حیث معاون اول هیئت محترم مدیرۀ اتاق ننگرهار، محترم الحاج خواجه محمد قاضی خیل به حیث معاون تجارتی هیئت محترم مدیرۀ اتاق ننگرهار و محترم الحاج تورملنگ شگیوال به صفت معاون صنعتی هیئت محترم مدیرۀ اتاق ننگرهار به منظور پیشبرد امور و رهبری اتاق ننگرهار انتخاب گردیدند.