ورکشاپ آموزشی و داد خواهی غنی سازی مواد غذایی در ولایت بلخ برگذار شد

اتحاد ملی غنی سازی مواد غذایی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به سلسله برنامه های آموزشی و آگاهی دهی خود در مورد غنی سازی مواد غذایی، این بار نیز برنامه ای را در ولایت بلخ برای80 تن از تجار، عمده فروشان و مالکین فابریکات و سیلو های آرد گندم، روغن خوراکی و نمک و همچنان انجمن خبازان شهر مزار شریف به تاریخ 24 الی 28 ماه ثور سالجاری برگزار نمود.

این ورکشاپ آموزشی توسط محترم دوکتور ولید غیاثی مسؤل برنامه و محترم دوکتور شیرآغا  صافی مشاور تخنیکی اتحاد ملی غنی سازی مواد غذایی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر مزارشریف تدویر و به پیش برده شد.

در اخیر ورکشاپ، نظارت از فابریکات و سیلو ها جهت همکاری تخنیکی و اجرای کمپاین تعیین کیفیت نمک تولیدی در سطح مارکیت مشترکاً با نمایندگان وزارت صحت عامه صورت گرفت.

درقسمت نظارت مشترک دو فابریکه نمک (آینده روشن و نوید بلخ) و دو سیلوی تولید کننده آرد غنی شده (مصطفی جمال و کاروان) انتخاب گردید.

در روز اخیر چهار نمونۀ نمک آیودین دار ازچهار فابریکه راجستر شده وزارت صحت عامه برای تعیین مقدار کلورین و آیودین در نمک و ملاحظه دیگر مشخصات ضروری نظر به پلان در سطح مارکیت، مشرکاٌ با وزارت صحت عامه نمونه گیری شد که نتایج حاصله آن بسیار مفید و موثر خوانده شد.

سلسله برنامه های آموزشی غنی سازی مواد غذایی اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان ادامه خواهند داشت و ولایات دیگر نیز از این برنامه های آگاهی دهی و آموزشی مستفید خواهند گردید.