نظارت از فابریکات تولید آرد غنی شده و نمک آیودین دار ولایت ننگرهار

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری وزارت صحت عامه، و اتحاد غنی سازی مواد غذایی (گین) هیئت مشترکی را به منظور نظارت و دریافت خلاها و همچنان همکاری تخنیکی از پنج فابریکه تولید نمک آیودین دار و یک سیلو تولید آرد غنی شده در ولایت ننگرهار، به تاریخ 17 حوت 1395 به آن ولایت اعزام نمود.

در ترکیب هئت مذکور محترم دوکتور شیراغا صافی از اتاق تجارت وصنایع، محترم دوکتور جاوید از وزارت صحت عامه و محترم دوکتور وسیع الله از موسسه گین اشتراک ورزیده بودند. علاوه بر مواردی که قبلاٌ شامل کمپاین بود موارد جدید ذیل نیز به آن افزود گردیده اند:

1-    در پاکت ها باید معلومات فیصدی مواد اجنبی و سودیم کلوراید بشکل جدول درج گردند؛

2-     مواد پاکت تهیه شده باید پروفیلین یا تباشیری باشد؛

3-    تاریخ تولید و ختم مصرف باید درج پاکت ها باشند.

این هیئت در ولایت ننگرهار از فابریکات حسن گلاب، خالص، نفیس، بوستان بهار، سپین غر و سیلوی سباوون ذبیر بازدید به عمل آورده و فابریکات مذکور را از نگاه تخنیکی آماده کمپاین نمودند.

قابل ذکر است که وزارت صحت عامه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارند تا کمپاین نظارت از کنترول کیفیت مواد غذایی را به تاریخ اول ثور سال 1396 دایر کنند. نظر به پیشنهاد فابریکه داران زون شرق کشور و آماده ساختن آنان از نگاه تخنیکی به این کمپاین، تیم مشترکی به آن ولایت اعزام گردید.