ورکشاپ غنی سازی مواد غذایی در زون شرق کشور برگزار گردید

ورکشاپ های یک روزه درپنج دور مختلف برای سه ولایت زون شرق از تاریخ 30 دلو الی 4 حوت سال 1395 برای 97 تن از تجار، عمده فروشان، انجمن خبازان، مالکین فابریکات نمک توسط همکاران بورد ملی غنی سازی مواد غذایی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در ولایات مربوطه شان برگزار گردیدند.

درین ورکشاپ ها در رابطه به تغذی، سؤ تغذی و غذای غنی شده و فوائد آن برای اشتراک کنندگان معلومات مفصل داده شد.

در ورکشاپ های جداگانه از جمله در ولایت ننگرهار به تعداد 46 تن، درولایت کنر به تعداد 24 تن و در ولایت لغمان به تعداد 27 تن از تاجران، عمده فروشان، انجمن خبازان، مالکین فابریکات نمک اشتراک ورزیدند. در این ورکشاپ ها به اشتراک کنندگان در مورد سؤ تغذی، علت بوجود آمدن سؤ تغذی در اطفال و سایر افراد جامعه و همچنان راه های بیرون رفت از این مشکل معلومات مفصل ارائه گردید. برعلاوه در مورد آرد غنی شده با ویتامین ها و منرالها، روغن غنی شده توسط ویتامین ها و نمک آیودین دار و به همین ترتیب در باره اضرار کمبود این ویتامبن ها و منرالها در مواد غذایی، معلومات کافی داده شد.

اشتراک کنندگان در ورکشاب ها تعهد سپردند تا منبعد غذا های غنی شده را تورید، تولید و به بازار عرضه کنند تا مردم بتوانند از غذای غنی شده استفاده نمایند.