سفرتجارتی هیئت رهبری اتاق پکتیا وتاجران زون جنوب شرق به هندوستان

هیئت رهبری اتاق تجارت وصنایع ولایت پکتیا و تاجران زون جنوب شرق کشور جهت اشتراک در نمایشگاه بین المللی ایالت کجرات هندوستان و تأمین مناسبات تجاری با 28 کشور جهان که در این نمایشگاه اشتراک ورزیده بودند، به تاریخ 23 دلو 1395 به آنکشور سفر نمودند.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه بین المللی بر علاوه تاجران کشور های مختلف، شهزاده مهاتاسنگ جی از خانواده شاهی گجرات کشور هندوستان و شهزاده خانواده شاهی گانا یکی از کشور های افریقای جنوبی، رؤسای ادارات دولتی و غیر دولتی شهر گجرات نیز اشتراک ورزیده بودند.

این نمایشگاه که توسط اداره SVUM برگزار شده بود، به مدت 7 روز ادامه داشت و کشور های اشتراک کننده از سکتور های رزاعت، ساختمان، صحت، تعلیم، خدمات، تولیدات، حمل و نقل، معادن و مواد غذایی محصولات و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.

تاجران افغان ضمن اشتراک در نمایشگاه و بازدید از بعضی فابریکات تولیدی در ایالت گجرات، با تعدادی از مسؤلان شرکت های مختلف تجارتی در مورد همکاری های تجارتی میان هم صحبت کرده و تفاهمنامه هایی را نیز به امضاء رسانیدند که در این تفاهمنامه سهولت های خوبی برای تاجران افغان در نظر گرفته شده است.