تفاهمنامۀ همکاری مشترک میان اتاق و وزارت معارف به امضاء رسید

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزارت محترم معارف به منظور تجدید توسعه روابط و همکاری دو جانبه در زمینه هماهنگی و تشریک مساعی در فعالیت ها و برنامه های کاهش و امحای بی سوادی و همچنان نیازمندی های مبرم

ادامه مطلب...

بازنگری استراتیژی محو گرسنگی در افغانستان

کمیته مستقلی که به منظور بررسی استراتیژی محو گرسنگی در کشور توظیف شده بود، نتایج بررسی های خویش را در چوکات یک راپور مفصل با ضمایم آن روز سه شنبه، 16 عقرب 1396 در حضور داشت محترم هدایت

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی برای تاجران در اتاق برگزار شد

به سلسله تدویر برنامه های آگهی دهی، ورکشاپ ها و سیمینار ها برای اعضای سکتور خصوصی کشور، برنامه ای تحت عنوان «آگاهی دهی برای تاجران» در مورد پروسیجر های تخنیکی در گمرکات کشور از سوی ریاست عمومی

ادامه مطلب...

بیست و ششمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار شد

بیست و ششمین جلسۀ دور دوم هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق با اشتراک اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره، رئیس و معاونین محترم هیئت عامل،

ادامه مطلب...

کنفرانس مدیریت تجارت موفق در کابل برگزار شد

کنفرانس یک روزه یی تحت عنوان «مدیریت تجارت موفق» با اشتراک محترم داکترکنیت هولاند رئیس پوهنتون امریکایی در افغانستان، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم محمد اقبال رفیق

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396