تفاهم نامه های ارائه خدمات میان اتحاد جهانی بهبود تغذیه (GAIN) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان به امضأ رسید

غنی سازی مواد غذایی به عنوان مؤثرترین و ارزانترین راه برای کاهش شیوع امراض سوی تغذی شمرده میشود و در بلند مدت میتواند به صورت پایدار موجب کاهش امراض سوی تغذی و کاهش شیوع آنها در جمعیت یک کشور

ادامه مطلب...

هیئت رهبری اتاق در نهمین مجمع اقتصادی کشورهای اسلامی اشتراک نمودند

بریتانیا میزبانی مجمع اقتصادی جهان اسلام از 29 – 31 اکتبر سال روان در (London Excel) بود و نمایندگان بیش از ۱۱۵ کشور به شمول افغانستان اشتراک ورزیده بودند. هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - جدی 1396