قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
اولین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

اولین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور برگزاری و مدیریت موفقانۀ سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق های ولایتی/ ولسوالی تحت ریاست محترم عتیق الله نصرت رئیس

ادامه مطلب...

دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر مصر مقیم کابل

دراین دیدار که دردفتر هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با حضور داشت محترم خانجان الکوزی معاون اول ،محترم محمد یونس مومند معاون تجارتی ،نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی ،الحاج غلام نبی

ادامه مطلب...

اعطای لوح تقدیر اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان به سفیرکشور تاجکستان مقیم کابل

در مراسمی که به مناسبت تقدیر از کارکرد های سفیر تاجکستان مقیم کابل با حضور داشت محترم خانجان الکوزی معاون اول ،محترم محمد یونس مومند معاون تجارتی ،نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی ،الحاج غلام نبی

ادامه مطلب...

نشست نماینده گان تاجران وتولید کننده گان محصولات زراعتی با رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان

نماینده گان تاجران ، وتولید کننده گان محصولات زراعتی طی یک نشست مشکلات این سکتور را که اخیراً به آن مواجه گردیده اند با محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و محترم

ادامه مطلب...

سی وپنجمین جلسه دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان درکابل تدویر یافت

سی وپنجمین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان تحت ریاست محترم خانجان الکوزی معاون اول اتاق به اشتراک اکثریت اعضأ تدویر یافت. در نخست محترم عتیق الله نصرت ریئس هیئت عامل اتاق یکی از موضوعات

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397