تعدادی از تاجران حوزه شرق و مرکز، مشکلات شانرا با رهبری اتاق مطرح نمودند

هیئت رهبری اتاق هریک محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره، محترم الحاج نظام الدین تاج زاده و محترم الحاج عصمت الله وردک رئیس کمیته مواد غذایی و

ادامه مطلب...

انتقال اولین محمولۀ تجارتی از طریق راه لاجورد

انتقال اولین محمولۀ تجارتی افغانستان از طریق راه لاجورد، قرار است روز پنجشنبه مورخ 22 قوس سال جاری با حضور رئیس جمهور کشور، طی مراسم باشکوه در هرات رسماً افتتاح گردد. این موضوع در کنفرانس مطبوعاتی

ادامه مطلب...

آمادگی شرکت کوریایی «پولمووَن» برای سرمایه گذاری صنعت سویابین در افغانستان

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 20 قوس 1397 با محترم ستیفن کوان رئیس اداره بین

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی قرضه برای زنان متشبث با شرایط سهل و تکتانه ارزان، از سوی غضنفر بانک در اتاق تدویر یافت

غضنفر بانک برنامه آگاهی دهی قرضه برای زنان متشبث با شرایط سهل و تکتانه ارزان را به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه شنبه مورخ 20 قوس سال جاری برای تعدادی کثیری از زنان متشبث در سالون کنفرانس

ادامه مطلب...

متضررین مارکیت های حریق شده در جادۀ نادرپشتون کابل، خواهان رسیدگی جدی از سوی حکومت گردیدند

دکانداران و متضررین مارکیت های حریق شده در جادۀ نادرپشتون کابل که شامل 7 مارکیت و حدود 850 دکان، مغازه و گدام می باشند، طی کنفرانس مطبوعاتی که به روز دوشنبه 19 قوس 1397 در خیرخواه مارکیت برگزار شد

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397