گزارشات اقتصادی

صورت جلسه سی ام 1397


صورت جلسه بیست و نهم 1397


صورت جلسه بیست و هشتم 1397


فشرده دست آوردها و اقدامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت انکشاف زراعت و رشد صنعت مرغداری از شروع حکومت وحدت ملی الی اکنون (1394 الی 9 ماه سال 1397)

مقدمه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پهلوی وظایف اساسی، برنامه های انکشافی خویش را در جریان حکومت وحدت مالی الی هشت ماه سال جاری در تمامی ولایات افغانستان راه اندازی نموده است. این کارها و برنامه ها، شامل ولایات و ولسوالی های نیز شده اند که قبلاً از توجه وزارت دور بوده و همچنان توسعه داده نشده بودند.

رهبری وزارت زراعت، برای جلب و جذب کمک های جدید و تطبیق برنامه ها به شکل موثر آن تلاش نموده با بلند بردن ظرفیت کاری در سیستم های کاری وزارت تغیرات چشمگیری را بوجود آورده است که برای انسجام بهتر کار، سرعت عمل و شفافیت در اجراآت؛ خلاصه گزارش از دست‌آوردهای این وزارت در بخش های انکشاف زراعت و رشد صنعت مرغداری (از شروع حکومت وحدت ملی الی اکنون) شامل این سند می‌باشد.

دانلود گزارش کامل


فشرده دست آوردها و اقدامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت رشد زراعت و صنعت مرغداری (در 9 ماه سالِ مالی ۱۳۹۷)

مقدمه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پهلوی وظایف اساسی، برنامه‌های انکشافی خویش را در جریان سال ۱۳۹۷ در تمامی ولایات افغانستان راه اندازی نموده است. این کارها و برنامه‌ها، شامل ولایات و ولسوالی‌ها نیز شده اند، که قبلاً از توجه وزارت دور بوده و توسعه داده نشده بودند.

رهبری وزارت زراعت، برای جلب و جذب کمک‌های جدید و تطبیق برنامه‌ها به شکل مؤثر آن تلاش نموده است. خلاصه گزارش از دست‌آوردهای این وزارت جهت انکشاف زراعت و رشد صنعت مرغداری در جریان 9 ماه سال مالی ۱۳۹۷ شامل این سند می‌باشد.

دانلود گزارش کامل